Výsledky předvolebního průzkumu Jsme fér – Metodologie

Metodologie předvolebního průzkumu v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konanými ve dnech 8. a 9. října 2021

Iniciativa Jsme fér, září 2021

Koho jsme hodnotili?

Hodnotili jsme volební subjekty, které v posledních průzkumech veřejného mínění na www.programydovoleb.cz dosáhly alespoň ve 3 ze 6 průzkumů na hranici 2 % a více, a to nejpozději 1 týden před zveřejněním tohoto předvolebního průzkumu.

Cílem NENÍ hodnotit volební subjetky a kandidáty a kandidátky ze všech hledisek. Je čistě na uvážení voliček a voličů, která další kritéria hrají při jejich rozhodování roli, a jak tato kritéria daný kandidát nebo kandidátka, nebo strana, hnutí či koalice, za které nebo s jejichž podporou kandidují, splňují.

Hodnocení férovosti volebních subjektů 

Cíl: Cílem bylo poskytnout obrázek o míře podpory manželství pro všechny ze strany daných volebních subjektů za končící volební období na základě objektivních a srovnatelných dat a zároveň o jejich slibech do budoucna ve volebních programech. Subjekty, které nebyly v aktuálním volebním období zastoupeny ve Sněmovně, byly posuzovány jen na základě jejich programu (mimo dotazování jejich kandidátů a kandidátek, což je předmětem druhé části metodologie, viz níže).

Jelikož skupina poslanců předložila i novelu, která by měla za následek zákaz manželství pro všechny na ústavní úrovni, a je tedy návrhem oponentním k novele povolující manželství pro všechny, byly postoje volebních subjektů k tomuto návrhu zahrnuty do hodnocení. V případě přijetí ústavního zákazu manželství pro všechny by nebyl pouze zachován současný stav, ale situace by se zhoršila, protože k přijetí manželství pro všechny by pak v budoucnu byla potřeba nejen prostá většina přítomných poslanců/poslankyň, ale ústavní většina, tj. 3/5 všech poslankyň/poslanců (120 hlasů).

Kritéria: Volební subjekty byly posuzovány na základě 9 kritérií:

1.   Kolik procent poslaneckého klubu podepsalo novelu o manželství pro všechny. 

Počítán byl poměr celkového počtu členů a členek klubu vůči počtu těch, kteří novelu předložili. Protože u některých klubů se jejich velikost v průběhu 4 let měnila, posuzována byla vždy soudobá velikost.

2.   Kolik procent poslaneckého klubu podepsalo ústavní zákaz manželství pro všechny. 

Vzhledem k tomu, že SPD a KSČM nebyli předkladateli ústavního zákazu osloveni ke spolupředložení, není toto kritérium u nich hodnoceno a nezapočítává se tím ani do průměrné známky za kritéria 1 až 8.

3.   Kolik procent poslaneckého klubu bylo pro zařazení novely o manželství pro všechny (ve spojené rozpravě s ústavním zákazem) jako pevného bodu na program schůze Sněmovny. 

To by pomohlo rychlejšímu projednání novely v 1. čtení.  Počítán byl poměr všech členů a členek poslaneckých klubu daného volebního subjektu přítomných danému hlasování vůči počtu těch, kteří hlasovali pro. V potaz bylo bráno 10 takových hlasování, ke kterým v průběhu volebního období 2017 - 2021 došlo a byl vypočítán průměr za všech 10 hlasování.

4.   1. čtení – hlasování o novele o manželství pro všechny – hlasy proti zamítnutí: Kolik procent poslaneckého klubu bylo proti návrhu na zamítnutí novely o manželství pro všechny. 

Počítán byl poměr všech členů a členek poslaneckých klubu daného subjektu přítomných danému hlasování vůči počtu těch, kteří hlasovali proti. V 1. čtení se nehlasuje o podpoře novely jako takové, ale pouze o návrhu na její zamítnutí. Hlas proti zamítnutí je tedy hlasem pro to, aby novela šla dále do 2. čtení. Poslanci a poslankyně mají možnost hlasovat pro, proti, nebo se zdržet hlasování. Ti, kteří se zdrželi jsou započítáni do celkového kvóra (tj. minimálního počtu hlasů, který je potřeba pro to, aby návrh našel). Čistě matematicky tedy při hlasování o zamítnutí novely je efekt zdržení se stejný jako hlas proti. Nicméně protože daný poslanec nebo poslankyně měli možnost být přímo proti, ale zvolili variantu “zdržel se”, vysílají tím zároveň signál veřejnosti o tom, že nechtějí být přímo proti zamítnutí manželství pro všechny. Z tohoto důvodu nebyly hlasy zdržující se započítávány mezi hlasy, které jsou proti (toto platí pro všechna kritéria týkající se 1. čtení).

5.   1. čtení – hlasování o novele o manželství pro všechny – hlasy pro zamítnutí: Kolik procent poslaneckého klubu bylo pro návrh na zamítnutí novely o manželství pro všechny. 

Počítán byl poměr všech členů a členek poslaneckých klubu daného subjektu přítomných danému hlasování vůči počtu těch, kteří hlasovali pro.

6.   1. čtení – hlasování o ústavním zákazu manželství pro všechny  – hlasy proti zamítnutí: Kolik procent poslaneckého klubu bylo proti návrhu na zamítnutí ústavního zákazu manželství. 

Počítán byl poměr všech členů a členek poslaneckých klubu daného subjektu přítomných danému hlasování vůči počtu těch, kteří hlasovali proti.

7.   1. čtení – hlasování o ústavním zákazu manželství pro všechny – hlasy pro zamítnutí: Kolik procent poslaneckého klubu bylo pro návrh na zamítnutí ústavního zákazu manželství pro všechny. 

Počítán byl poměr všech členů a členek poslaneckých klubu daného subjektu přítomných danému hlasování vůči počtu těch, kteří hlasovali pro.

8.   Kolik procent poslaneckého klubu je pro nebo spíše pro manželství pro všechny. 

Data o podpoře jsme čerpali z našich nebo veřejných zdrojů. U některých poslankyň či poslanců však máme informace pouze nepřímo, nejasné, nebo je možné, že názor změnili a tudíž nemůžeme vyloučit částečnou nepřesnost dat.

Program: co obsahuje program daného volebního subjektu ve vztahu k manželství pro všechny.

U politických stran kandidujících v rámci koalice byl posuzován text koaličního programu.

Hodnocení: Udělovány byly známky jako ve škole, tj. 1 nejlepší, 5 nejhorší. Ke každé známce byl přiřazen interval procentuálního výsledku. U kritérií č. 1 až 8 bylo dané procento u každého kritéria oznámkováno dle takové stupnice. Ze známek za kritéria 1 až 8 byl následně vypočítán aritmetický průměr.

Kritéria 1, 3, 4, 7 a 8

 

Kritéria 2, 5 a 6

Interval procent

Známka

Interval procent

Známka

100

1

0

1

99-88

1-

1-12

1-

87-75

2

13-24

2

74-62

2-

25-36

2-

61-50

3

37-49

3

49-37

3-

50-61

3-

36-25

4

62-74

4

24-13

4-

75-87

4-

12-0

5

88-100

5

Volební programy byly hodnoceny podle následující stupnice:

Obsah programu

Známka

Podpora manželství pro všechny bez výhrad

  1

Podpora manželství pro všechny s individuální výhradou

  2

Žádná zmínka o manželství pro všechny, ale zmínka o řešení jiných problémů stejnopohlavních párů, jejich rodin a LGBTIQ+ lidí obecně

  3

Žádná zmínka o manželství pro všechny nebo o řešení jiných problémů stejnopohlavních párů, jejich rodin a LGBTIQ+ lidí obecně.

  4

Aktivní nesouhlas s manželstvím pro všechny včetně vyjádření podpory ústavnímu zákazu manželství pro všechny.

  5

Následně byl vypočítán průměr z výsledné známky za kritéria č. 1 až 8 a známky za program. Známka za program má tedy v hodnocení stejnou váhu jako všechna ostatní kritéria dohromady, protože je důležitým indikátorem chování strany do budoucna po nadcházejících volbách.

Proč pouze objektivní kritéria?

Naší snahou bylo podat co nejobjektivnější srovnání chování volebních subjektů na základě vzájemně porovnatelných kritérií. Jen 3 z 9 volebních subjektů zastoupených ve Sněmovně mají jednotný názor na manželství pro všechny. Jsou to Pirátská strana, která je pro, a SPD a KDU-ČSL, kteří jsou obě proti. Ostatní strany nemají jednoznačný názor. Mezi členy některých stran existují ti, kteří novelu podporují, někteří z nich velmi aktivně, ti, kteří jsou v podpoře pasivní i ti, kteří ji aktivně nepodporují až blokují. Osobní podpora jednotlivých poslankyň a poslanců je zachycena v druhé části předvolebního průzkumu.

Hodnocení férovosti kandidátek a kandidátů

Cíl: Zjistit postoje kandidátů a kandidátek k umožnění manželství pro gay a lesbické páry a tyto názory sdílet s jejich potenciálními voliči a voličkami. 

Postup: Kandidátům a kandidátkám na prvních deseti místech kandidátních listin v jednotlivých krajích jsme e-mailem položili následující otázku: „Pokud budete zvolen/a do Poslanecké sněmovny, budete pro to, aby i gayové a lesby mohli vstupovat do manželství se všemi právy a povinnostmi manželů, včetně práva společně osvojit děti, či osvojit dítě druhého manžela?” Kandidáty a kandidátky jsme oslovovali v několika vlnách a vždy jim poskytli dostatečný čas na odpověď s žádostí o její zaslání do specifikovaného termínu. Přijali jsme a zveřejňujeme také odpovědi, které došly dodatečně, a to od všech kandidátek a kandidátů, kteří o to projeví zájem (nejen na prvních deseti místech), a budeme tak činit až do druhého dne voleb. Naším cílem je poskytnout voličům a voličkám co možná nejkomplexnější obrázek o tom, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky k manželství pro všechny staví. 

Pro lepší porovnávání odpovědí jsme je požádali o odpověď „ANO“, „NE“, nebo „NEMÁM JEDNOZNAČNÝ NÁZOR“ a dali jim možnost zaslat k této odpovědi také komentář. Kandidáti a kandidátky byli informováni o tom, že jejich odpovědi budou zveřejněny na našich webových stránkách, sociálních sítích apod.

Složení kandidátních listin jsme čerpali z webových stránek jednotlivých kandidujících stran, hnutí či koalic, webových stránek Českého statistického úřadu či jiných veřejných zdrojů. Kandidující subjekty jsme také oslovili s žádostí o zaslání souhrnných kontaktů na jejich kandidáty a kandidátky. Ty jsme ale v celku nezískali od žádného z nich. Sekretariátům či PR kontaktům stran a hnutí jsme dotaz na manželství pro všechny rovněž zaslali e-mailem s žádostí, aby jej rozeslaly mezi své kandidáty a kandidátky na prvních deseti místech kandidátky a požádali je o odpověď. Pokud tedy některý kandidát nebo kandidátka nebyli osloveni, je to primárně z toho důvodu, že strany nezveřejňují jejich e-maily, na žádost nám je nezaslaly a sekretariáty jejich stran či hnutí nepřeposlaly sami dotaz kandidátům či kandidátkám. 

Kritéria: To, jakým způsobem se daný kandidát či kandidátka staví k manželství pro všechny, jsme posuzovali na základě kritérií v následujícím pořadí důležitosti: 

1.   Přímá odpověď ANO / NE / NEMÁM JEDNOZNAČNÝ NÁZOR na náš e-mailový dotaz, a to včetně hodnocení jejich doplňujícího komentáře, pokud byl uveden;

2.   To, že kandidát či kandidátka je férovým/férovou starost(k)ou, což, v případě, že neodpoví na e-mailový dotaz, znamená plnou podporu; 

3.   Hlasování o novele o manželství pro všechny a o ústavní novele navrhující zakotvit manželství jako svazek muže a ženy v případě stávajících poslanců a poslankyň, a to takto: 

  1. PRO manželství pro všechny a PROTI ústavní novele = PRO
  2. PRO manželství pro všechny a ZDRŽEL/A SE u ústavní novely = PRO
  3. PROTI manželství pro všechny a PRO ústavní novelu = PROTI
  4. PROTI manželství pro všechny a PROTI ústavní novele = PROTI
  5. PROTI manželství pro všechny a ZDRŽEL/A SE u ústavní novely = PROTI

Ostatní varianty hodnotíme jako neznámý názor; 

4.   Spolupředložení návrhu novely o manželství pro všechny nebo spolupředložení návrhu ústavní novely;

5.   Veřejné vyjádření kandidáta či kandidátky.

V potaz bylo bráno také časové hledisko, neboť názor některých kandidátů a kandidátek se v čase může posouvat. V potaz byl brán názor/zdroj pozdější. 


Iniciativa Jsme fér

Adéla Horáková (adela.horakova@zamanzelstvi.cz

Lucia Zachariášová ([email protected])

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.