7. 4.

Praha 7

Bar Rabar

7. 4. 2051
od 18:00 do 21:00
Bar Rabar
Pplk Sochora 9
Praha 7