Zpracování osobních údajů

1. Rozsah ochrany osobních údajů

1.1. Ustanovení o ochraně osobních údajů se vztahují pouze na Zákazníka, který je fyzickou osobou.

1.2. V přiměřeném rozsahu se ustanovení o ochraně osobních údajů vztahují též na spolupracovníky-fyzické osoby a zaměstnance Zákazníka, který je osobou právnickou.

2. Právní úprava ochrany osobních údajů

2.1. Ochrana osobních údajů je poskytována:

a)  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a

b)  zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. Osobní údaje

3.1.  Zákazník bere Registrací na vědomí, že budou zpracovávány tyto jeho osobní údaje:

a)  jméno a příjmení;

b)  datum narození;

c)  adresa bydliště;

d)  e-mailová adresa;

e)  telefonní číslo.

3.2.  Zákazník bere na vědomí, že je povinen Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prague Pride o změně ve svých Osobních údajích.

3.3.  Zákazník potvrzuje Registrací a následně odesláním Objednávky, že Osobní údaje poskytl dobrovolně.

4. Osoby zpracovávající Osobní údaje a předávání Osobních údajů

4.1.  Jako správce Osobních údajů vystupuje Prague Pride.

4.2.  Zpracování Osobních údajů je prováděno Prague Pride, Osobní údaje však pro Prague Pride mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a)  poskytovatel softwaru Microsoft;

b)  poskytovatelé údržby informačního systému;

c)  případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

4.3.  Příjemci Osobních údajů mohou být:

a) zaměstnanci a spolupracovníci Prague Pride

b)  spolupracující subjekty v rámci Jsme fér;

c)  orgány veřejné moci (např. soudy, orgány veřejné správy);

d)  účetní Prague Pride;

e)  daňový poradce Prague Pride;

f)  právní poradce Prague Pride;

g)  adresáti Petice;

h)  další příjemci dle potřeb a pokynů Zákazníka.

4.4. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

5. Právní základ pro zpracování Osobních údajů a účel jejich zpracování

5.1.  Právní základ pro zpracování Osobních údajů představuje:

a)  Petice;

b)  registrace Zákazníka v případě zájmu o spolupráci se Jsme fér;

c)  případně souhlas, pokud jej Zákazník udělí (viz článek C.IX. těchto VOP).

5.2.  Osobních údaje jsou zpracovávány pro účely:

a)  organizování Petice;

b)  činnosti Jsme fér;

c)  v případě souhlasu pro marketingové účely (viz článek C.IX. těchto VOP).

6. Způsob zpracování Osobních údajů

6.1. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Doba zpracování Osobních údajů

7.1.  V souvislosti s registrací Zákazníka v případě zájmu o spolupráci se Jsme fér budou Osobní údaje zpracovávány po dobu spolupráce Zákazníka se Jsme fér a po dobu nezbytně nutnou pro plnění právních povinností Prague Pride a pro uplatňování jejích práv vyplývajících ze spolupráce Zákazníka v rámci Jsme fér, jakož i pro obranu Prague Pride po přiměřeně dlouhou dobu po ukončení spolupráce Zákazníka v rámci Jsme fér.

7.2.  V souvislosti s Peticí budou Osobní údaje zpracovávány po nezbytně nutnou pro plnění právních povinností Prague Pride souvisejících s Peticí.

7.3.  Následně bude s Osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy.

8. Zákaznická práva

8.1.  Zákazníkovi náleží práva upravená v tomto článku.

8.2.  Zákazník má právo na přístup k osobním údajům. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Zákazník má právo od Prague Pride získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prague Pride povinna tuto informaci předat. Prague Pride má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Zákazník má také právo, aby Prague Pride bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Zákazník právo kdykoli doplnit.

8.3.  Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Prague Pride zlikvidovat osobní údaje, které o Zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy a Zákazník o to požádá. Po dobu nezbytně nutnou pro plnění právních povinností Prague Pride souvisejících s Peticí nemá Zákazník právo požadovat výmaz osobních údajů potřebných pro realizaci práv a povinností z Petice.

8.4.  Zákazník má právo, aby Prague Pride v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Prague Pride, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Zákazník právo kdykoli vznést námitku.

8.5.  Právo na přenositelnost osobních údajů dává Zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které Prague Pride poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

8.6.  Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění povinností vyplývajících z organizování Petice a/nebo spolupráce Zákazníka se Jsme fér, a nikoli na základě souhlasu Zákazníka se zpracováním.

8.7.  V případě, že bude Zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Prague Pride, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.8.  Více informací o právech Zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

9. Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro marketingové účely

9.1. Zákazník má možnost na Internetových stránkách vyznačit svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů pro marketingové účely, tzn. že má zájem o zasílání informací souvisejících se službami a aktivitami Prague Pride, jakož i informací o činnostech Prague Pride či o akcích pořádaných či spolupořádaných Prague Pride na elektronickou adresu Zákazníka (např. v podobě newsletteru Prague Pride), jakož i souhlasí ze zpracováním osobních údajů ke zjišťování spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami, k provádění průzkumu obchodu a služeb, k provádění jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů, k vytváření databáze zákazníků a k vedení statistiky.

9.2.  Pokud tak učiní, pak souhlasí se zpracováním svých Osobních údajů pro uvedený účel, jakož i se zasíláním uvedených informací.

9.3.  Je-li Zákazník osobou mladší 15 let, pak se pro potřeby udělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů vyžaduje souhlas jeho zákonného zástupce.

9.4.  Osobní údaje, k jejichž zpracování dal Zákazník souhlas způsobem uvedeným v tomto článku, lze zpracovávat maximálně po dobu pěti let od udělení souhlasu Zákazníka.

9.5.  Svůj souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu může být provedeno buď v písemné podobě nebo e-mailem a musí být odesláno na adresu Kanceláře či na e- mailovou adresu [email protected].

9.6.  Prague Pride nikdy neposkytuje data třetím stranám k účelům přímého marketingu, pokud k tomu Zákazník nedá Prague Pride výslovný souhlas.

9.7.  I na zpracování Osobních údajů na základě souhlasu Zákazníka se přiměřeně aplikují ustanovení článků C.I. až C.VIII. těchto VOP.

 

Všeobecné podmínky spolku Prague Pride z.s. - Jsme fér

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.