Společné stanovisko českých odborníků

Názory odborníků a odbornic

Dvě matky nebo dva otcové? Obavy o dobro dětí v těchto rodinách jsou neopodstatněné, ukazují výzkumy

 

V parlamentu je nyní projednáván zákon, který by umožnil stejnopohlavním párům uzavírat manželství se všemi právy a povinnostmi, které k tomu náleží, včetně rodičovství. Jako odborníci a odbornice z oboru psychologie, psychiatrie, pediatrie, sociální práce či sociologie se domníváme, že je žádoucí, aby měla společnost přesné a objektivní informace založené na odborných poznatcích. Proto jsme se rozhodli napsat tento text, ve kterém se vyjadřujeme k obavám panujícím okolo této změny, zejména v oblastí výchovy dětí.

První z nich je ta, zdali dítě nebude strádat, pokud nebude mít otce i matku. Nehledě na to, že v ČR jsou již dnes tisíce dětí vyrůstající jen s jedním rodičem, panuje v odborné komunitě shoda na tom, že sexuální orientace nemá žádný vliv na schopnost být dobrým rodičem. Existují desítky výzkumů, které toto potvrzují.1 Obavy o nedostatek mužských či ženských vzorů jsou neopodstatněné, variant výchovy dětí je již dnes mnoho a žádný z modelů nevede automaticky dítě k patologickému vývoji nebo jakékoliv dysfunkci. Klíčové pro zdravý vývoj dítěte je, aby mělo rodiče, kteří ho milují, věnují se mu a zároveň dokáží řešit problémy a jsou si vzájemně oporou. Stejnopohlavní páry navíc aktivně zajišťují dětem velkou variabilitu různých vzorů (strýcové/tety, dědečkové/babičky, učitelé/učitelky, starší kamarádi/kamarádky a sourozenci atd.).2 Výzkumy dětí s dvěma otci či matkami tedy ukázaly, že ve vývoji a zdraví těchto jedinců neexistují rozdíly v porovnání s těmi z rodin heterosexuálních. Renomované světové asociace psychologů, psychiatrů či pediatrů (Americká asociace psychologů, Americká asociace psychiatrů, Americká asociace pediatrů, Kanadská asociace psychologů, Australská asociace psychologů aj.) vydaly již před časem v tomto ohledu jasné stanovisko.3 Studie, které ukazují opak (např. Regnerus, Sullins), měly chybnou metodiku a jejich závěry neodrážejí většinový odborný názor.4

Argument, že lesby a gayové nejsou schopni tvořit trvalé stabilní svazky, a tudíž nemohou vychovávat děti, výzkumy neprokázaly, ukázalo se, že stejnopohlavní páry tvoří stejně pevné vztahy s obdobným emocionálním poutem jako páry heterosexuální.5 V ČR je navíc míra rozpadu registrovaných partnerství oproti manželství pouze třetinová, oproti 14,5 % registrovaných partnerství se dle dat z roku 2017 rozvedlo 47 % manželství. 6

Realita je taková, že již dnes jsou v ČR vychovávány stovky až tisíce dětí s dvěma matkami či otci. České právo však uznává za rodiče pouze jednoho z páru, a to i bez ohledu na to, že dítě žije s oběma často od mala. Tyto děti tak nejenže nemají právně dva rodiče, ale také nemají právo po druhém rodiči na dědictví ze zákona, sirotčí důchod, výživné atd. Z odborného hlediska tento stav nepřináší dětem nic dobrého, pouze stres a nejistotu.

Co se týče návrhu na dorovnání některých práv v rámci registrovaného partnerství a ponechání manželství výhradně pro muže a ženu, toto problém neřeší. Stále zde totiž tak ponecháme dvě odlišné kategorie, čímž vyčleňujeme určitou skupinu občanů a jejich děti. Manželství přináší do partnerství určitou stabilitu, což má následně pozitivní vliv na spokojenost a mentální zdraví jedince. Lesby a gayové jsou navíc stále terčem posměšků a vylučování z kolektivu, což zapříčiňuje jejich zvýšené riziko duševních problémů a míry sebevražednosti.7 Ukázalo se, že legální uznání stejnopohlavního svazku, zejména manželství, má pozitivní vliv na psychologickou pohodu těchto jedinců.V USA po schválení této změny kleslo množství sebevražedných pokusů u studentů středních škol o 7 %, výzkum odhalil přímou souvislost.9 Plné zrovnoprávnění tedy přispívá k širší společenské akceptaci této skupiny obyvatel, což má následně pozitivní dopad na sebepřijetí a sebevědomí zejména mladých leseb a gayů. Vytváření nediskriminujícího prostředí má navíc příznivý vliv na celou společnost, nejen na ty jedince, kterých se bezprostředně dotýká.

Na základě odborných poznatků bychom tak na závěr rádi shrnuli, že obavy o dobro dětí vyrůstající se dvěma matkami nebo otci jsou neopodstatněné, a otevření institutu manželství stejnopohlavním párům může mít pozitivní dopad na obavy zejména mladých leseb a gayů z přijetí v rodinách či kolektivu a na jejich celkové duševní zdraví.

Autoři:

PhDr. Václav Mertin – dětský psycholog, katedra psychologie FF, Univerzita Karlova

Mgr. Jan Kozubík – výzkumník, katedra sociologie FSV, Univerzita Karlova

 

Spolupodepsali:

 • Prezidium Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, z. s.
 • Profesní komora sociálních pracovníků – výbor komory
 • Aliance náhradních rodin České republiky
 • MUDr. Alena Šebková – předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti
 • Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. – předseda Sexuologické společnosti České lékařské komory
 • MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. – vedoucí lékař oddělení dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické kliniky FN Brno
 • MUDr. Jana Šplíchalová, Ph.D. – primářka oddělení dětská psychiatrie Thomayerovy nemocnice
 • MUDr. Fabienne Kosová – primářka Dětské psychiatrické nemocnice Louny
 • PhDr. Zuzana Spurná Ph.D. – primářka oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. – ředitel Psychologického ústavu Akademie věd České republiky
 • Mgr. Peter Porubský – vedoucí Linky bezpečí
 • PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. – předsedkyně představenstva Sdružení SOS dětské vesničky, sociální pracovnice
 • PhDr. Petr Šmolka – psycholog, vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Centrum sociálních služeb Praha
 • PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. – vedoucí katedry psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
 • MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D. – soudní znalec v oboru sexuologie a psychiatrie, vedoucí TH kliniky
 • Mgr. Jiří Procházka – psycholog, tajemník Asociace manželských a rodinných poradců
 • Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. – profesor psychologie, katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 • MUDr. Ivo Procházka, CSc. – sexuolog, Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha
 • PhDr. Petra Winnette, Ph.D – pedagog, srovnávací vědec, psychoterapeut v oboru terapie adversních dětských zkušeností, specialista na raný vývoj, attachment
 • doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. – vývojová psycholožka, katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzity
 • PhDr. Martin Jára – psycholog, zakladatel Ligy otevřených mužů
 • Mgr. Martina Zikmundová – psycholožka, ředitelka České asociace streetwork
 • doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. – socioložka, katedra sociologie Masarykovy univerzity, autorka knihy Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti
 • Mgr. Petra Kutálková, Ph.D. – výzkumnice, autorka knihy Duhové rodiny ve stínu státu
 • MUDr. Olga Kunertová – psychiatrička, vedoucí lékařka Centra Gaudia
 • Mgr. Magdaléna Skřivánková, DiS – psychoterapeutka a sociální pracovnice, systematicky pracuje s LGBT rodinami
 • RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. – výzkumný pracovník, Národní ústav duševního zdraví
 • MUDr. Pavel Turčan - sexuolog a gynekolog, Ordinace sexuologie a andrologie, Centrum MEDIOL s.r.o.

STÁHNOUT

Odkazy na literaturu

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Postoje odborníků

Otevřený dopis odborníků

Hlasy dětí

Proč je manželství důležité

9 mýtů o manželství pro všechny

Názory odborníků a odbornic k výchově dětí dvěma matkami nebo dvěma otci

Spojené státy americké

1) Americká psychologická asociace, Americká akademie pediatrů, Národní asociace sociálních pracovníků, Americká akademie rodinných lékařů a Americká lékařská asociace a další.

„Vědecké důkazy silně podporují závěr, že homosexualita je normálním projevem lidské sexuality; že gayové a lesby vytvářejí stabilní a pevné vztahy, které jsou v zásadě rovnocenné vztahům heterosexuálním; že páry stejného pohlaví nejsou méně vhodné než heterosexuální rodiče vychovávat děti a jejich děti nejsou méně psychicky zdravé a vybavené; a že bránění přístupu stejnopohlavních párů k manželství, tedy odpírání určitého institutu určité skupině osob, je příkladem stigmatu ze strany institucí a přispívá k negativnímu přístupu ke gayům, lesbám a bisexuálům. Stručně řečeno, tvrzení, že zrušení zákazu manželství pro stejnopohlavní páry podkopává samotnou instituci manželství a poškozuje zdraví dětí, je v rozporu s vědeckými závěry“.

https://www.apa.org/about/offices/ogc/amicus/obergefell-supreme-court.pdf

 

2) Americká psychologická asociace

„Jak tato přehledová studie ukazuje, výsledky výzkumů, porovnávajících lesbické a gay rodiče s těmi heterosexuálními a děti lesbických a gay rodičů s dětmi s rodiči heterosexuálními, jsou poměrně jednoznačné – klasické stereotypy týkající se stejnopohlavních párů a jejich dětí nejsou podpořeny odbornými daty.“


„Přesvědčení, že lesby a gayové nejsou vhodnými rodiči, nemá empirický základ, tedy není odborně podloženo.

(Anderssen, Amlie, & Ytteroy, 2002; Brewaeys & van Hall, 1997; Parks, 1998; Patterson, 2000; Patterson & Chan, 1996; Perrin, 2002; Stacey & Biblarz, 2001; Tasker, 1999; Victor & Fish, 1995).” 

www.apa.org

 

3) Americká akademie pediatrů

„Existuje rozsáhlý odborný výzkum dokumentující, že neexistuje žádná souvislost mezi sexuální orientací rodičů a emocionálním, psychosociálním a behaviorálním vývojem dětí.“ 4

pediatrics.aappublications.org


Austrálie

Australská asociace psychologů

„Výzkum ukazuje, že rodičovská praxe a výsledky dětí ve stejnopohlavních rodinách budou pravděpodobně stejně vhodné jako v rodinách s rodiči heterosexuálními. A to i přes existující realitu, ve která značná legislativní diskriminace a nespravedlnost staví stejnopohlavní rodiny před mnoho výzev.“ 

www.psychology.org.au


Kanada

Kanadská psychologická asociace

„Přehled psychologických výzkumů Kanadské asociace psychologů vede k závěru, že děti ve stejnopohlavních rodinách se nijak neliší od děti z rodin heterosexuálních s ohledem na jejich psychický vývoj, sexualitu či genderovou identitu.“

www.cpa.ca


Profesní komora sociálních pracovníků ČR

„Dále doporučujeme k řešení situaci párů stejného pohlaví s dětmi z předchozích vztahů. Partneři těchto rodičů nemohou mít k dětem, které fakticky vychovávají, legální vztah a nemohou tak přímo zasahovat v každodenní starosti o děti (školní prospěch, zdravotní stav apod.).
Nesouhlasíme s názorem, že existuje pouze jeden rodinný „správný“ model, a ostatní nefungují. Přirozených variant výchovy dětí je mnoho (osamělý rodič, vícegenerační soužití, nesezdané páry, páry s jedním rodičem dlouhodobě žijícím v zahraničí apod.) a žádný z modelů nevede automaticky dítě k patologickému vývoji nebo výrazné dysfunkci.“

Zde je možné stáhnout dokument ve formátu pdf.


Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

„Zastáváme názor, že každé dítě by mělo mít právo žít s rodiči, kteří jej láskyplně vychovávají. Těmi mohou být v některých případech i dvě ženy, eventuálně dva muži. Domníváme se, že je účelné, aby i druhý, sociální, tzv. nebiologický rodič, který se o dítě několik let stará, měl garantována stejná práva a povinnosti, jako je tomu u rodičů heterosexuálních.“

Přečtěte si celé stanovisko SPRSV.


Odborná společnost praktických dětských lékařů v ČR

„Otázka výchovy dětí stejnopohlavními páry se zdá být složitá. Ale dle našeho názoru je především nutné, aby dítě vyrůstalo v milující rodině, kde má oporu v dospělém, kde má svoje pevné zázemí, pocit jistoty a bezpečí. V takovém případě je „skoro“ jedno, zda jej vychovává máma s tátou, nebo dvě „matky/tety“ nebo dva „tátové/strejdové“. Pokud tedy zní otázka, zda se stavíme za možnost adopce či umělého oplodnění pro stejnopohlavní páry, tak odpovídáme „ano“.“

Přečtěte si celé stanovisko OSPDL.


Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

„Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD) se v otázce rodičovství stejnopohlavních párů plně ztotožňuje se stanoviskem OSPDL v této otázce ze dne 20. 6. 2022.“

Přečtěte si celé stanovisko..


Sekce dětské a dorostové psychiatrie Slovenské republiky

Považujeme za důležité zdůraznit, že dítě potřebuje pro zdravý psychický a fyzický vývin především péči, harmonické a láskyplné prostředí bez násilí, bez ohledu na to, kdo tvoří členy domácnosti (možností je mnoho). Sexuální orientace je biologicky dána (vrozená), přímo nesouvisí s péčí, rodičovskými schopnostmi a zájmem dítěte. Zdravotní riziko pro vývin dítěte může vzniknout z agresivity společnosti vůči takové rodině.

Přečtěte si celé stanovisko SPsS SLS.


Asociace klinických psychologů ČR

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera či partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na stanoviska Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné. “Dále je prokázané a v relevantních odborných společnostech konsenzuálně přijímané, že stran zdravého vývoje dítěte a zajištění vhodného výchovného prostředí jsou rodiče stejného i různého pohlaví vybaveni srovnatelně pro zvládnutí této role,” uvádí ve shrnutí stanoviska AKP ČR.

Přečtěte si celé stanovisko.


Asociace Dítě a Rodina

Asociace Dítě a Rodina, z. s., vydala v lednu 2024 jasné stanovisko ve prospěch uzákonění manželství pro všechny páry a společných rodičovských práv pro dvě mámy nebo dva táty. Ve stanovisku asociace zdůrazňuje, že každé si dítě zaslouží šťastné a bezpečné prostředí a není důvod odepírat tato práva žádné skupině. „Neplatí, že jedině muž a žena zajistí dítěti pečující prostředí. Lásku tímto způsobem poměřovat nemůžeme. Být rodičem není podmíněno tím, s kým tvoříme pár. Rodič je víc než to,“ uvádí ve stanovisku. Asociace Dítě a Rodina je sdružením 80 organizací a největším sdružením svého druhu z oblasti péče o ohrožené děti v České republice.

Přečtěte si celé stanovisko.


prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

psycholog a sexuolog

„Od 70. let ve světě proběhla řada výzkumů týkajících se dětí, které vyrostly v rodině jednopohlavních párů. Výzkumy měly jednoznačné výsledky - u dětí nebylo zjištěno žádné narušení, ani z hlediska sexuální orientace, identity, neuroticismu a dokonce ani z hlediska jejich postavení ve školním kolektivu.“

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/navrh-zakona-o-adopcich-by-pomohl-vic-lesbickam-nez-gayum_269761.html


prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

profesor katedry psychologie, vedoucí katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

„Nemám odborných apiorních pochyb o tom, že by tzv. stejněpohlavní pár nemohl vytvořit stabilní dvojici pro výchovu osvojeného dítěte. Přiznávám, že dříve jsem je měl, ale postupem života jsem se jich zbavil a stal se v tomto směru velmi liberálním. Osvojení vnáší výraznou, až extrémní změnu do života osvojujícího a tuto změnu a zátěž nemusejí dobře zvládnout jak dvojice tvořená ženou a mužem, tak dvojice tvořená osobami téhož pohlaví. Stejnopohlavní pár, ať se nám to líbí nebo ne, může být zdravější, šťastnější a pro dítě přínosnější než rodičovský pár heteropohlavní. Ale také nemusí. Apriorní zobecnění vyvozená jen na základě
pohlaví, pokud je mi známo, psychologie nepotvrdila.”

E-mailová komunikace mezi profesorem Vybíralem a Platformou pro rovnoprávnost,
uznání a diverzitu (PROUD) – 10. 03. 2015


PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.

psycholožka, primářka oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Jaký dopad může mít na vývoj dítěte výchova ve stejnopohlavní rodině?


„Já si myslím, že pokud se bude jednat o jedince, kteří jsou psychicky stabilní a zralí, kteří mají výchovu dítěte vysoko na svém žebříku, nestane se mu nic, bude mít krásný život.”


Může dítě čelit větší šikaně kvůli dvěma tatínkům nebo maminkám?


„To není problém toho dítěte, to je problém společnosti, ve které žije. Musíme se naučit být tolerantní, uvědomit si, že nám jde o štěstí a kvalitu života toho dítěte. Pokud chceme, aby to dítě vyrůstalo v dostatku, podpoře, lásce a mohlo rozvíjet své schopnosti, pak si budeme vážit těch, kteří se takového dítěte ujali, kteří se o takové dítě starají a poskytují mu to. A měli bychom se chovat k těmto lidem tolerantně a slušně.”


90’ ČT24 „Adopce dětí homosexuálními páry“ – 17. 03. 2016


doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

sexuolog, předseda České sexuologické společnosti

„Žádný poznatek nás neopravňuje k domněnce, že snad homosexuální dvojice mohou děti nějak výchovně poškodit. Homosexuální orientace není ani psychická nákaza, ani naučený zlozvyk.“


http://magazin.cz/lifestyle/2048-dovolili-byste-homosexualum-adoptovat-deti


prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

psychiatr, ředitel Národního ústavu duševního zdraví

„Nicméně jasné je, že péče o tyto děti ve smyslu časové a emocionální investice ze strany „rodičů“ není o nic horší než u párů heterosexuálních. Mnohdy je dokonce lepší, protože sociálně ne zcela akceptovaní „rodiče“ se snaží společenský handicap atypičnosti rodiny vykompenzovat zvýšenou péčí o děti a o jejich rozumový a citový rozvoj. Dále je dnes už téměř jisté, že sexuální orientace takto vychovávaných dětí je normální ve stejné proporci jako u dětí z heterosexuálních párů. To je v souladu
s poznatky o vrozené povaze sexuální orientace. Také se opakovaně zjišťuje, že děti vychované homosexuálními páry v životě uspějí (fungují) zhruba stejně jako děti z klasických rodin.“

http://www.reflex.cz/clanek/veda/70173/vychova-deti-homosexualnimi-pary-je-trvale-otevrena-otazka.html


prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

psycholog, Katedra psycholgogie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, bývalý ministr školství

K osvojení dětí stejnopohlavnímí páry: „Novelu bych určitě podpořil. Dosavadní praxe totiž upřednostňuje biologickou vazbu před vazbou psychologickou a sociální. Přitom víme, že biologický akt zplození sám ještě mnoho neznamená – až psychologické pouto z něj dělá plnohodnotné rodičovství. A to by mělo být právně kodifikováno i pro případy registrovaných partnerství. Z hlediska mého oboru, psychologie, mně také nejsou známy důvody, proč tomu bránit „v zájmu dítěte“.

Odpověď na anketu Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) při kandidatuře prof. Štěcha do Senátu v roce 2014.


PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

sociální pracovnice, předsedkyně Sdružení SOS dětských vesniček

“Každé dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj milující a pečující lidi, kteří jsou tu pro něj, když je potřebuje. Je mu upřímně jedno, jakého jsou pohlaví. Vždy záleží na individuální osobnostní výbavě a rodičovských kompetencích, nikoliv na pohlaví pečující osoby, jak dobrým bude rodičem. Tradiční rodinný model, pokud je funkční, je bezpochyby pro výchovu dětí nejlepší, ale nemáme žádné relevantní poznatky o tom, že by děti vyrůstající s rodiči stejného pohlaví byly ve svém vývoji nějak zásadně znevýhodněné. Současná realita rodinných soužití je natolik pestrá, že rodiny rodičů stejného pohlaví si zaslouží srovnatelnou podporu a ochranu pro sebe a svoje děti, jako všechny ostatní rodiny.”

E-mailová komunikace doktorkou Pazlarovou a Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) - 29. 07. 2015


PhDr. Václav Mertin

dětský psycholog, tajemník katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

„Z hlediska dětského psychologa je třeba se zamyslet, jak obě dámy uspokojují potřeby dítěte. Nevidím důvod, proč by je homosexuální rodiny neuspokojovaly. A jestliže je neuspokojují na 100 %, pak je třeba vědět, že do takové míry to nezvládá žádná rodina. Dítě má určité potřeby a ty bychom mu my jako dospělí, jako společnost, měli uspokojovat. Je to potřeba lásky, potřeba bezpečí. Ale tam není napsáno, jestli to je maminka nebo tatínek, to je dospělá osoba, která to tomu dítěti poskytuje.“

ČT Máte Slovo – Adopce dětí homosexuálními páry – 04. 09. 2014


MUDr. Radim Uzel, CSc.

sexuolog

„Homosexualita se nedá naučit, homosexualita je záležitost vrozená. A vzhledem k tomu, že v mnoha státech adopce homosexuálním párům velmi dobře funguje, tak si myslím, že z odborného hlediska nejsou žádné námitky.“

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Slavny-sexuolog-Radim-Uzel-jasne-naobhajobu-gayu-K-narceni-ze-roznaseji-AIDS-a-ze-homosexualita-je-nemoc-330865


PhDr. Petra Winnette, Ph.D.

psychoterapeutka, ředitelka Institutu náhradní rodinné péče NATAMA

„Mnoho let se zabývám dětmi, které potřebují najít novou rodinu nebo už v náhradní rodině žijí. Některé jsou v pěstounské péči a některé byly adoptovány. Pro dítě je rodič zásadní a nenahraditelnou postavou v životě a rodičovská láska, péče, zájem a podpora zůstává v duši člověka otištěna až do smrti. Často jsem tázána, zda může být pro dítě škodlivé, kdyby jeho rodiči byly dvě ženy nebo dva muži. Tedy stejnopohlavní pár. Odpovídám vždy stejně: Ne. Nemůže. Rodičovství je nám vrozeno, touha po něm je velice silná. Sexuální orientace schopnost býti dobrým rodičem v žádném ohledu sama o sobě neovlivňuje a je to prokázáno
řadou výzkumů. Dítě pro svůj zdravý vývoj a štěstí potřebuje dostatečně dobré rodiče, kteří ho milují a věnují se mu, správně ho vedou a jsou mu bezpečnou základnou pro život. A hlavně - ono může bezpečně milovat je a věřit jim. Takovou rodičovskou péči a výchovu mohou dávat úplně stejně otec a matka jako dvě matky nebo dva otcové. Někdy také jenom jeden z nich.”

E-mailová komunikace mezi doktorkou Winnette a Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) - 12. 03. 2015


doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

socioložka, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

„Výzkumy homoparentality dlouhodobě ukazují, že žádné z pochyb a obav, které se s rodičovstvím leseb a gayů spojují, nejsou empiricky podloženy. Zkusme se však zamyslet hlouběji nad podstatou otázek, které se ptají, zda jsou homosexuální rodiny stejně dobré jako rodiny heterosexuální. Existuje jednotný model homosexuální rodiny? Existuje takový model u rodiny heterosexuální? Rodiny a jejich partnerství i rodičovství se velmi liší podle vzdělání, sociální třídy, místa původu, etnicity, věku rodičů a celé řady dalších kulturních, sociálních a ekonomických charakteristik. Srovnávat homosexuální a heterosexuální rodinu tak vlastně postrádá smysl. Homosexuální rodiny patří do pestré množiny rodin, která je pro pozdně moderní společnost typická.”

E-mailová komunikace mezi docentkou Nedbálkovou a Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) - 20.09.2015


PhDr. Martin Jára

psycholog, zakladatel Ligy otevřených mužů

„Jak je obecně známo, žijeme v době velké diferenciace rodiny. Tradiční koncept, který předpokládá, že se dva heterosexuální partneři starají o svoje biologické děti, čím dál tím více oslabuje svoji četnost i vliv. Pro děti je tento vývoj důležitý jen potud, pokud zažívají stabilní a bezpečné prostředí. Lapidárně řečeno, muž a žena, kteří se denodenně hádají, dětem naplňují jejich potřeby méně než dva gayové nebo lesby žijící ve funkčním vztahu. A protože neexistuje žádný vědecký argument, který by stejnopohlavní páry v péči o děti zpochybnil, lze jejich aktivní rodičovství jen vítat a podporovat.“

E-mailová komunikace mezi doktorem Járou a Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) - 26.02.2015


Ivana Šatrová

ředitelka Sdružení Linka bezpečí

„Na Lince bezpečí se denně potkáváme s dětmi, které řeší vztahy v nejrůznějších variantách rodin. Z našeho pohledu nevidíme žádný rozdíl mezi tím, když dítě vychovávají dvě ženy, které jsou partnerky, nebo babička s dcerou. Z dlouholetých zkušeností víme, že mnohem důležitější je to, jak rodina funguje a jak se v ní dítě cítí, než to, z jakých členů je poskládaná.“

E-mailová komunikace mezi ředitelkou Ivanou Šatrovou a Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) - 27.04.2015


PhDr. Petr Šmolka

psycholog, vedoucí poradny Centra sociálních služeb Praha

„Nevidím žádný důvod, proč by měly být stejnopohlavní páry ve vztahu k dětem jakkoli diskriminovány vůči párům heterosexuálním. A to včetně zákonné úpravy institutu osvojení.”


E-mailová komunikace mezi doktorem Šmolkou a Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) - 29.07.2016


Mgr. Jiří Procházka

psycholog, Asociace manželských a rodinných poradců–předseda oblasti Střední Čechy

„Děti, jejichž rodiče jsou neheterosexuální (LGBTIQ+), nejsou z nějaké podstaty znevýhodněny oproti dětem z rodin heterosexuálních rodičů. Ve skutečnosti se jim docela dobře daří. Ve skutečnosti jedinou opravdovou nevýhodou, které čelí, jsou neuvědomělé stereotypy, zbytečné předsudky a neomluvitelná diskriminace. Ti, co takové rodiny kritizují, více než jen nepomáhají – skutečně děti v těchto rodinách poškozují. Pokud by naší prioritou byl opravdu „zájem dítěte“, můžeme se přestat
zabývat genderem rodičů a zaměřit se na to, abychom se ujistili, že všechny rodiny dostanou takovou podporu a prostředky, které potřebují. Pokud hledáme jednoduché vodítko, podle kterého sledovat zájem dítěte, pak si ze všech studií můžeme všimnout, že klíčovým faktorem prospěchu dětí jsou šťastní rodiče.“
E-mailová komunikace mezi Jiřím Procházkou a Platformou pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) - 15.07.2016


Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

psycholožka, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

„Zpochybňování rodičovské způsobilosti lesbických žen a gayů na základě jejich domnělé psychické patologie patří k jakémusi „zlatému standardu“ stereotypů a mýtů, které problematiku g/l rodičovství provázejí od samého počátku. Početné výzkumy a klinická praxe za posledních několik dekád neprokázala souvislost mezi homosexuální orientací a narušením psychického vývoje dítěte.“ 
Polášková, Eva. 2009. Plánovaná lesbická rodina: rozhodovací proces jako klíčový aspekt přechodu k rodičovství. Disertační práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Daniel Prokop

sociolog, ředitel výzkumu společnosti MEDIAN, s.r.o.

„Nemusíme spoléhat jen na pocity. V Americe k tomu existuje již dost empirických studií. A drtivá většina z nich ukazuje, že neexistuje negativní vliv na psychologický ani fyzický vývoj dětí, na jejich úspěšnost v životě, sexuální orientaci či životní styl apod. Děti z těchto svazků mají více liberální postoje ke vztahu mužů a žen – což je ale spíše způsobeno liberálností
než homosexualitou jejich rodičů. Je ale legitimní otázka, zda vliv výchovy v gay svazku nemůže být negativnější ve společnostech, které to více odsuzují, a dítě tak čelí většímu tlaku okolí.“ 

https://ona.idnes.cz/daniel-prokop-manzelstvi-rodina-dod-/vztahy-sex.aspx-?c=A180213_115548_vztahy-sex_jup


DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Postoje odborníků

Otevřený dopis odborníků

Hlasy dětí

Proč je manželství důležité

9 mýtů o manželství pro všechny

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.