13. 2.

Praha 2

Saints bar

13. 2. 2051
od 18:00 do 21:00
Saints bar
Polská 1352/32
Praha 2