Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Obecně. Jaký zákon byl přijat?

Parlament ČR zatím nepřijal manželství pro všechny páry. Schválil totiž pozměňovací návrh poslance Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) a poslankyně Heleny Válkové (ANO), který stejnopohlavním párům nepovoluje vstupovat do manželství, ale pouze uzavírat nově zřizovaný institut „partnerství“. Na partnery se mají vztahovat stejná pravidla jako na manžele, s výjimkou možnosti společné adopce dítěte z dětského domova (bližší vysvětlení čtěte dále v textu). Návrh vkládá do občanského zákoníku nový paragraf, který zní:

„Partnerství je trvalý svazek dvou lidí stejného pohlaví, který se uzavírá stejným způsobem jako manželství. Nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak, vztahují se na partnerství a práva a povinnosti partnerů ustanovení o manželství, právech a povinnostech manželů, vdovách a vdovcích obdobně.“

Jak od začátku upozorňujeme, takové řešení v sobě skrývá riziko, že v některých situacích nebude v praxi jasné, jestli se daná právní úprava vztahuje na partnery zcela totožně jako na manžele. Jasné by to bylo, kdyby všichni mohli být v manželství a nemuseli jsme na partnerství používat analogii. Text přijaté novely však není úplně jednoznačný v tom, co je z aplikace na partnery vyloučeno. Pokud tedy neumíme dát na některé otázky jasnou odpověď, nezlobte se za to prosím na nás. Můžeme pracovat jen s tím, co bylo schváleno. Odpovědi na některé otázky nám ukáže až praxe.

Jak je to podle nově schválené novely o partnerství s možností adopce a přiosvojení?
Pokud se budeme řídit tím, co říkali předkladatelé, v kombinaci s výkladem právníků, dojdeme k závěru, že pro partnery má být vyloučena možnost společné adopce a má jim být povolena pouze možnost přiosvojení. Adopce se ale bude vztahovat i na děti osvojené z dětského domova, nejen biologicky spřízněné s jedním z partnerů či partnerek (což v debatách při přijímání zákona někdy zaznívalo). 

To bude v praxi znamenat, že děti osvojované stejnopohlavním párem z ústavu budou muset adopčním procesem projít dvakrát – nejprve dítě osvojí jeden z páru jako jednotlivec a pak ho druhý tzv. přiosvojí. Naproti tomu děti osvojované z ústavní péče heterosexuálními manželi procházejí celým procesem jen jednou, protože oba dva z páru se mohou stát rodiči najednou. To samozřejmě nedává žádný smysl a je to zjevně diskriminační – jak pro děti v dětských domovech, které to už tak neměli v životě lehké, tak pro páry.

Jaká práva stejnopohlavní partneři a partnerky uzavřením partnerství získají?
Na partnery se mají podle novely vztahovat stejná pravidla jako na manžele, s výjimkou toho, co je pro partnery vyloučeno. Text schváleného návrhu není úplně jasný v tom, co je vyloučeno (viz výše). Mimo otázku osvojování by se na partnery měla vztahovat například tato práva: způsob uzavírání manželství/partnerství, pracovní volno dva dny na uzavření partnerství, možnost mít společné jmění, určit si společné příjmení při uzavírání partnerství, vdovský/vdovecký důchod po úmrtí jednoho z partnerů či přechod nároku na různé dávky (důchod, nemocenské atd.) na druhého partnera/partnerky.

Co se stane s registrovanými partnerstvími, která již byla uzavřena před účinností této novely?
Stávající registrovaná partnerství zůstanou zachována. Nebude ale možné vstoupit do nových registrovaných partnerství v takové podobě, jak je nyní známe. Pokud budou chtít stávající registrovaní partneři/partnerky vstoupit do partnerství podle občanského zákoníku, nebudou muset registrované partnerství dopředu rušit, ale budou muset do nově zřízeného institutu partnerství znovu vstoupit. Nová práva přiznaná občanským zákoníkem partnerům se nebudou na registrované partnery/partnerky vztahovat automaticky. Například registrovaní partneři nemají a nadále nebudou mít možnost společného jmění, ale partneři ano.


Rodičovská práva


Jak to bude podle nového zákona s pěstounstvím u lidí, kteří uzavřou partnerství? Schválený zákon o partnerství umožní, aby partneři byli společnými pěstouny. To proto, že novela říká, že na partnery se uplatní stejná pravidla jako na manžele, a společné pěstounství cíleně nevylučuje. A společnými pěstouny mohou být manželé.

Bude moci člověk, který vstoupí do partnerství, adoptovat dítě jako jednotlivec?
Novela osvojení jedním z partnerů jako jednotlivcem výslovně nevylučuje. Navíc již dříve Ústavní soud judikoval, že nelze někomu odebrat právo individuální adopce jen proto, že vstoupil/a do (nyní platného, ale na konci roku končícího) registrovaného partnerství. 

Zaručí možnost přiosvojení dítěte, jehož biologickým rodičem je jeden/jedna z páru, že pokud se s biologickým rodičem něco stane, dítě automaticky zůstane v péči druhého, který jej přiosvojil?
Rodič, který dítě přiosvojil, se stane plnohodnotným zákonem uznaným rodičem. Při úmrtí druhého rodiče by pak dítě mělo stejná práva a možnost zůstat s rodičem, který ho přiosvojil. Totožně, jako by se jednalo o pár opačného pohlaví.

Pokud se do uzavřeného partnerství narodí dítě, jsou automaticky obě partnerky matkami?
V případě narození dítěte v partnerství bude matkou dítěte jen žena, která dítě porodila. V případě, že nebude otec dítěte v rodném listu uveden, může být dítě ze strany druhé partnerky následně tzv. přiosvojeno (tedy soudně osvojeno partnerkou), pokud s tím bude jak matka, tak dítě (zastoupené opatrovníkem, kterého jmenuje soud) souhlasit.

Pokud dvě ženy nebo dva muži uzavřou partnerství a jedna či jeden z nich je biologickým rodičem dítěte, o které se společně starají, jak vypadá proces osvojení?
Proces tzv. přiosvojení, tedy osvojení partnerem či partnerkou rodiče dítěte, by neměl být nikdy procesem formálním. Nejprve musí být uzavřeno mezi partnerkami či partnery partnerství. Následně je třeba zkoumat, zda je dítě jednoho z partnerů či jedné z partnerek tzv. "právně volné" pro osvojení (viz níže). 

Důležitý je též souhlas samotného dítě. Souhlas s osvojením dává dítě osobně u soudu od věku 12 let. Je-li dítě mladší, dává za něj souhlas s osvojením opatrovník (většinou orgán sociálně-právní ochrany dětí). Opatrovník by měl před udělením takového souhlasu s osvojením důkladně prozkoumat všechny okolnosti osvojení, zejména z pohledu, zda je toto osvojení v zájmu dítěte. Proto by měl nejen mluvit s dítětem, ale zkoumat též podmínky, ve kterých bude dítě bydlet, jakož i osobu osvojitele či osvojitelky. Souhlas dítěte, resp. též jeho opatrovníka, může být odvolán až do ukončení řízení, tedy do rozhodnutí o osvojení. 

Je nezbytné dodat, že stejnou důležitost má též souhlas osoby, která chce dítě osvojit, tedy partnera rodiče dítěte. Tato osoba musí být zletilá a plně svéprávná, musí zaručovat svými osobními vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které ji vedou k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem. Pokud již osvojitel má nějaké děti, musí soud zkoumat, zda toto (při)osvojení nepoškodí též jejich zájmy. 

V praxi pak řízení vypadá tak, že partner či partnerka rodiče dítěte podají k soudu návrh na svěření dítěte do péče před osvojením. To je doba, která trvá minimálně 6 měsíců. Po tuto dobu soud zkoumá (prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí), jak probíhá navazování vztahu mezi osvojovaným dítětem a osvojitelem. Teprve po uplynutí této doby může soud rozhodnout, na návrh osvojitele, o osvojení, které je první 3 roky osvojením zrušitelným, následně se pak stává nezrušitelným. 

Osvojením pak vzniká mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem vztah jako mezi rodičem a dítětem, se všemi právy a povinnostmi. Případný vztah mezi rodičem, který dal souhlas k osvojením (nebo byl jeho souhlas nahrazen souhlasem opatrovníka) zaniká. Osvojitel bude jako rodič zapsán též do rodného listu dítěte.

Co se děje v případě, že dítě má zapsáno druhého rodiče v rodném listu, ten je ale ochotný se vztahu k dítěti vzdát?
V případě, že je v rodném listu dítěte uveden druhý rodič, který již nechce být jako rodič uveden a nechce nadále vykonávat svá rodičovská práva a povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, tak má tento rodič možnost u soudu dát svůj souhlas k osvojení tohoto dítěte prohlášením do protokolu, a to buď jako tzv. blanketní souhlas (tedy bez uvedení konkrétní osoby, která má dítě přiosvojit) a nebo jako tzv. adresný souhlas s osvojením (tedy s uvedením konkrétní osoby, která má dítě přiosvojit). Otec dítěte může dát souhlas s osvojením dítěte ihned po narození dítěte, matka může tento souhlas dát až šest týdnů po narození dítěte. Rodič, který dal svůj souhlas k osvojení dítěte, může svůj souhlas odvolat do 3 měsíců po jeho udělení. 

Souhlas rodiče s osvojením lze též nahradit souhlasem opatrovníka stanoveného soudem, a to v případě, že byl rodič soudně omezen ve svéprávnosti včetně práva dát souhlas k osvojení, nebo byl soudně zbaven rodičovské odpovědnosti včetně práva dát souhlas k osvojení, nebo v případě soudem konstatovaného nezájmu rodiče o dítě, nebo rodiče nelze dohledat. Opatrovník, který dává souhlas s osvojením za rodiče, by měl před udělením tohoto souhlasu prozkoumat všechny okolnosti tohoto osvojení, zda je toto osvojení v zájmu dítěte i rodiče, za kterého je souhlas dáván.

Vztah mezi rodičem, který dal souhlas k osvojením (nebo byl jeho souhlas nahrazen souhlasem opatrovníka) zaniká. Osvojitel bude jako rodič zapsán též do rodného listu dítěte.

V letošním roce čekáme miminko. Jak máme postupovat v případě, že partnerka chce dítě přiosvojit?
Novela občanského zákoníku nabyde účinnosti od 1. ledna 2025, tedy do partnerství lze vstoupit až od tohoto data, včetně možnosti přiosvojení narozeného dítěte. Nejdříve je tedy nutno vstoupit po tomto datu do partnerství, následně pak může partnerka dát k soudu návrh na svěření dítěte do péče před osvojením, a to, pokud je dítěte tzv. "právně volné", tedy nebude v rodném listu uveden otec dítěte, který by jinak musel dát souhlas s tímto osvojením, resp. by tento souhlas musel dát jeho opatrovník (viz výše). 

Mění tento návrh možnost umělého oplodnění pro „partnerské“ lesbické páry?
Nemění. Nadále bude asistovaná reprodukce tak, jak je umožněna dnes., Dnes zákon říká, že je přístupná pouze tzv. neplodnému páru muž-žena.


Další otázky, které vás zajímají


Půjde partnerství uzavřít na všech úřadech? Budou u uzavření partnerství přítomni svědci jako v případě manželství?
Novela stanoví, že se na partnerství a práva a povinnosti partnerů vztahují ustanovení o manželství, právech a povinnostech manželů, vdovách a vdovcích obdobně, pokud zákon nestanoví jinak. Znamená to tedy, že kromě zákonem specifikovaných výjimek, se na nově zřízený institut partnerství vztahují ustanovení týkající se manželství. V tomto případě se tedy bude partnerství uzavírat slavnostní formou za přítomnosti svědků. 

Co se týče možnosti uzavírat partnerství na všech matrikách, nikoliv pouze na čtrnácti vymezených, byla tato možnost dána stejnopohlavním párům již novelou zákona o matrikách, která je účinná od 1. ledna 2024. Tato možnost tedy existuje již nyní. 

Půjde partnerství uzavřít církevním oddávajícím?
Obdobně jako v předchozím případě zákon od 1. ledna 2025 stanoví, že se na nově zřízený institut partnerství vztahují ustanovení týkající se manželství, pokud zákon nestanoví jinak. V tomto případě zákonem žádná výjimka stanovena není, mělo by tedy být teoreticky možné uzavřít také partnerství před orgánem církve. Bude však samozřejmě záviset na jednotlivých církvích, jak tato pravidla nastaví a jak bude samotná praxe uzavírání partnerství před církevním orgánem fungovat. Dovedeme si představit církve, které s tím nebudou mít problém, ale dovedeme si představit i ty, které to dělat odmítnou. 

Získají páry uzavřením partnerství také společné příjmení?
Ano. Obdobně jako v případě manželství nová právní úprava znamená, že partneři si budou moci zvolit společné příjmení bez toho, aby o to museli následně speciálně žádat a platit další správní poplatek.

Získám vstupem do partnerství tchyni, tchána, švagrovou a švagra?
Odpověď zní ano. Opět analogicky k manželství se domníváme, že nově přijatý zákon je třeba vyložit tak, že vstupem do partnerství získáte formální vztah také s příbuznými partnera či partnerky.

Bude možné uzavřít partnerství jinde než na radnici?
Dnes je možné uzavřít manželství na místech, na která je ochoten dorazit orgán veřejné moci (např. starosta, radní, nově poslanec či senátor). Matriky mají v tomto různou praxi. Obdobně by tedy měly postupovat i v případě partnerství, a to od 1. ledna 2025. Budete-li se moci vzít například na oblíbeném zámečku či louce, kde jste si poprvé pohlédli do očí, bude záviset na příslušném matričním úřadu a jeho možnostech a ochotě.

Je možné uzavřít partnerství mezi občanem/občankou České republiky a mezi partnerem/partnerkou z ciziny? Mohou partnerství uzavřít v České republice dva cizinci nebo cizinky? Získá partner/partnerka po uzavření partnerství české občanství?
Stejně jako v ostatních případech i zde se uplatní ustanovení o manželství obdobně. Podle této logiky by tedy obdobně jako v případě manželství mělo být od 1. ledna 2025 možné na území České republiky uzavření partnerství s cizincem a také uzavření partnerství dvou cizinců. 

Uzavření partnerství samo o sobě nebude důvodem pro udělení státního občanství. Cizinec i nadále bude muset splňovat specifikované požadavky. Měla by zde být však možnost, že v případě uzavření partnerství mu tyto požadavky budou prominuty. Více o udělování státního občanství České republiky se dočtete na webu Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx

Dojde vstupem do partnerství s cizincem či cizinkou k získání trvalého pobytu?
Opět jako u předchozích otázek předpokládáme, že se uplatní pravidla vztahující se na manžele obdobně, pokud se k povolení o trvalém pobytu vztahují. 

Obecně jsou pravidla taková, že o povolení k trvalému pobytu můžete žádat po uplynutí určité doby pobytu na území ČR. Občané a občanky Evropské unie mohou žádat o povolení k trvalému pobytu mimo jiné po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v České republice, pokud z toho 1 rok byli blízkým rodinným příslušníkem jiného občana Evropské unie, který již má povolený trvalý pobyt, nebo občana České republiky, který je přihlášený k trvalému pobytu na území ČR. Protože nejsme experti na cizinecké právo, odkazujeme vás na oficiální webový portál pro cizince.

Pokud by pár vstoupil do nově schváleného partnerství, bylo by možné, kdybychom se dočkali manželství pro stejnopohlavní páry, pak vstoupit do manželství?
Na tuto otázku je ještě brzo. Obecně lze ale říci, že praxe nově zřízeného institutu partnerství ukazuje, že by to teoreticky mohlo být možné. A je to také logické. Co se týče registrovaných partnerů, kteří budou chtít vstoupit do nového partnerství podle občanského zákoníku, nebudou muset registrované partnerství dopředu rušit, budou ale muset do nově zřízeného institutu partnerství znovu vstoupit.

Kde si můžu přečíst novelu a pozměňovák, které prošly?
Novela a pozměňovací návrhy ve znění, v jakém prošly Sněmovnou, jsou přístupné na webových stránkách Sněmovny. Hned, jak vyjde zákon také ve Sbírce zákonů, doplníme na něj odkaz.


NEBOJTE SE. INICIATIVA JSME FÉR POKRAČUJE
Možná si říkáte, co bude dál. Chceme zdůraznit to, co už říkáme dlouho. Jsme fér nekončí. Budeme tu do té doby, než nedosáhneme našeho společného cíle, kterým stále je a bude manželství pro všechny páry. 

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.