Reakce na stížnost Aliance pro rodinu na generálního ředitele ČT adresovaná Radě České televize

Dne 11. července 2022 zaslala Aliance pro rodinu stížnost na generálního ředitele České televize Radě České televize.  Stížnost se týkala pořadu ​​168 hodin v premiéře odvysílaného na stanici ČT 1 dne 12. června 2022. Pořad obsahoval také reportáž s názvem “Pro všechny”. Iniciativa Jsme fér reaguje na tuto stížnost, abychom uvedli na pravou míru některé informace, které Aliance pro rodinu a ve své stížnosti uvádí. Protože stížnost Aliance pro rodinu obsahuje řadu zavádějících, manipulativních a nepravdivých informací, věříme, že ji Rada České televize vyhodnotí jako neopodstatněnou. 

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha

 

V Praze dne 11. srpna 2022

 

Věc: Podnět – reakce na stížnost Aliance pro rodinu na generálního ředitele ČT adresovaná Radě České televize

Vážení členové, vážené členky Rady České televize,

dne 11. července 2022 zaslala Aliance pro rodinu, z.s. (dále jako “stěžovatelka”) stížnost ve smyslu § 8 odst. 1 písm. h) ve spojení s písm. i) z. č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ČT“). Tato stížnost byla zároveň zveřejněna na webové stránce stěžovatelky. Stížnost se týkala pořadu ​​168 hodin v premiéře odvysílaného na stanici ČT 1 dne 12. června 2022 a který obsahoval také reportáž s názvem “Pro všechny”. V zastoupení iniciativy Jsme fér podávám tento podnět, abychom uvedli na pravou míru některé informace, které stěžovatelka ve své stížnosti uvádí.

V první části reagujeme na výroky stěžovatelky, v druhé části doplňujeme relevantní kontext předmětné stížnosti.

 

Část I – reakce na výroky stěžovatelky v předmětné stížnosti

Ve stížnosti stěžovatelka mimo jiné uvádí: “Stručně lze shrnout, že celá reportáž pořadu, v němž zaznívají výhradně názory odborníků pouze z jednoho názorového spektra, ještě navíc zakamuflovaných pod vizitkou neutrálních odborníků, kde reportérka bezostyšně opakuje hesla lobbistické skupiny Jsme fér („manželství pro všechny“ je dokonce převzato do názvu celé reportáže; „nám to neublíží a jim to pomůže“ opakuje reportérka jako svůj názor při pronásledování jednoho z poslanců; na zobrazené mapě je otevřeně přiznáno, že její zdroj je od organizátorů kampaně „Jsme fér“; stejně i použitá závěrečná píseň, která je oficiální znělkou této kampaně), kde jsou podprahově marginalizovány názory věřících lidí, resp. postoj odmítání manželství homosexuálů identifikováno s věřícími lidmi, kde obrazový, grafický i hudební podtext dokresluje jeden jediný přípustný názor, kde zákonodárci s opačným názorem jsou stavěni do pozice lidí, kteří „nevědí o čem rozhodují“, případně jsou citově vydíráni, splňuje všechny parametry angažované agitky kampaně „Jsme fér“.”

  • Stěžovatelka: “zaznívají výhradně názory odborníků pouze z jednoho názorového spektra, ještě navíc zakamuflovaných pod vizitkou neutrálních odborníků”.

Stěžovatelka zakládá svůj názor stavějící se proti rovnoprávnosti stejnopohlavních párů zejména na tvrzení, že “psychosociální vývoj dětí u homopárů je nesrovnatelně horší, než u heterosexuálních párů”.[1] Toto tvrzení je ale v rozporu s objektivním vědeckým poznáním. Je konsensem naprosté většiny odborné veřejnosti, jenž se vývojem dětí zabývá, že děti prospívají stejně u rodičů stejného i opačného pohlaví.[2] obdobně jako i stále najdeme “vědce”, kteří tvrdí, že kouření nezpůsobuje rakovinu, nebo že Země je placatá, stejně tak najdeme jednotlivce, kteří publikují studie s názorem, který neodpovídá většinové shodě vědecké komunity. Tyto studie byly ale ve vědecké obci jasně označeny za metodologicky chybné, za vydání Regnerusovy studie (na kterou se často stěžovatelka odvolává) se daný vědecký časopis dokonce omluvil, nechal ji přezkoumat a došel ke zcela opačným závěrům. Stěžovatelka má jistě plné právo na svůj vnitřní názor k otázce rovnoprávnosti stejnopohlavních párů a jejich dětí. Pokud má ovšem být jakýkoliv názor prezentován veřejnoprávními médii, je ve veřejném zájmu, aby byl podložen objektivními a pravdivými fakty. Otázka toho, zda mohou být dva muži nebo dvě ženy stejně dobrými rodiči, nenáleží osobní, od vědeckého poznání odtržené, interpretaci. Ani stěžovatelce, ani naší iniciativě. Není to otázka osobního názoru, je to otázka faktů. A úkolem České televize je poskytování objektivních a ověřených informací.[3] A ty hovoří ve prospěch výchovy dětí v rodinách dvou matek nebo dvou otců.

  • Stěžovatelka: “hesla lobbistické skupiny Jsme fér („manželství pro všechny“ je dokonce převzato do názvu celé reportáže;”

Spojení “manželství pro všechny” je generický pojem vysvětlující, že se jedná o manželství pro všechny, tedy pro páry všech občanů a občanek bez rozdílu jejich orientace nebo identity. Slovo “manželství” je tak specifické, že nelze ničím jiným nahradit. Spojení “pro všechny” také nelze nijak nahradit, pokud chceme vyjádřit, že se týká všech členů nějaké jednotky. Jsou to pojmy těžko nahraditelné a tím i obsahově neutrální. Pro svou obecnost a výstižnost je to proto spojení využívané napříč celou naší společností, odborníky a odbornicemi, politiky a političkami a také médii. Slovní spojení “manželství pro všechny” se spontánně vžilo do veřejného povědomí právě pro označení manželství pro gay a lesbické páry, a tudíž s ním i naše iniciativa pracuje a používá jej.

Nejedná se o slovní spojení, které by jakkoliv náleželo k užívání výlučně jedné skupině. Iniciativa Jsme fér nemá a ani nenárokuje žádná práva duševního vlastnictví k tomuto slovnímu spojení. Pokud by ČT postupovala dle logiky předestřené stěžovatelkou, bylo by třeba se ptát na původ pojmů jako je třeba “úsporný balíček, tradiční rodina, matky samoživitelky, manželství muže a ženy”, … apod. I v těchto případech se jedná o pojmy, které zjednodušují diskuzi nad daným tématem a jsou celospolečensky srozumitelné. Nikoliv o pojmy, které díky tomu nahrávají jedné či druhé straně příslušné diskuze.

Dodejme, že název reportáže pořadu 168 hodin je navíc pouze “Pro všechny”, ne “Manželství pro všechny”.

  • Stěžovatelka: „nám to neublíží a jim to pomůže“ opakuje reportérka jako svůj názor při pronásledování jednoho z poslanců;

Spojení „nám to neublíží a jim to pomůže“ je originální a novinářské tvrzení redakce pořadu 168 hodin. Stěžovatelka má zřejmě na mysli text používaný v generické komunikaci české společnosti nebo v komunikaci iniciativy Jsme fér, například “Manželství pro všechny páry většině neublíží. Hodně lidem a dětem naopak pomůže.”

Je to trvzení, které jen vystihuje objektivní realitu. Možnost stejnopohlavních párů nabýt společných rodičovských práv (kterou manželství přináší) skutečně žádným dětem neublíží. K tomu blíže viz výše. Nebude mít objektivní negativní efekt ani na nikoho jiného. V žádné z více, než 30 zemí na světě, které manželství pro všechny páry přijaly, žádná apokalypsa nenastala. Ostatní páry ani rodiny neutrpěly žádnou objektivní újmu. Tvrzení oponentů manželství pro gay a lesbické páry, že “chrání” heterosexuály a heterosexuální rodiny před blíže neurčeným nebezpečím evokuje, že manželství pro všechny páry představuje nějaké nebezpečí. Jaké, už většinou nekonkretizují. Ale vytváří tímto tvrzením z jedné skupiny našich občanů a občanek a jejich dětí údajné nebezpečí pro zbytek společnosti. To rozhodně nepřispívá ke vzájemnému respektu, porozumění a soudržnosti společnosti. Za objektivní újmu není možné považovat pouze to, že někdo s něčím vnitřně nesouhlasí. (A samozřejmě už vůbec ne, pokud s tím nesouhlasí z náboženských důvodů. Svoboda vyznání je základní kámen demokracie. Je to obrana proti zasahování do svobodného myšlení. Není to ale nástroj na omezování práv jiných lidí. Zejména těch lidí, kteří dané náboženství nevyznávají). V opačném případě bychom společnost paralyzovali a nikdy bychom nepřijali žádné právní předpisy, protože vždy se najde někdo, kdo s něčím nebude souhlasit. Musíme se proto ptát po skutečných objektivních dopadech daného kroku.

Dle mnoha průzkumů veřejného mínění kolem 65 % české veřejnosti[4] dlouhodobě podporuje to, aby gay a lesbické páry mohly uzavírat manželství se všemi právy a povinnostmi, ne se pouze registrovat. Jen kolem 18 % veřejnosti je ostře proti. Zároveň se 96 % LGBT lidí[5] domnívá, že by přijetí manželství pro gay a lesbické páry zlepšilo kvalitu jejich života. Pokud tedy je v reportáži vlastními slovy reportérky uvedeno, že manželství pro gaye a lesby většinové společnosti neublíží, ale některým lidem to pomůže, vyjadřuje to mimo objektivní reality i většinový názor české veřejnosti (většině to neublíží, naopak je pro), stejně jako gayů a leseb (jim to zlepší život).

  • Stěžovatelka: “na zobrazené mapě je otevřeně přiznáno, že její zdroj je od organizátorů kampaně „Jsme fér“; stejně i použitá závěrečná píseň, která je oficiální znělkou této kampaně), kde jsou podprahově marginalizovány názory věřících lidí, resp. postoj odmítání manželství homosexuálů identifikováno s věřícími lidmi, kde obrazový, grafický i hudební podtext dokresluje jeden jediný přípustný názor, kde zákonodárci s opačným názorem jsou stavěni do pozice lidí, kteří „nevědí o čem rozhodují“, případně jsou citově vydíráni, splňuje všechny parametry angažované agitky kampaně „Jsme fér“.

Iniciativa Jsme fér je v ČR jedinou iniciativou, která se dlouhodobě a systematicky věnuje tématu manželství pro všechny páry. Má proto k dispozici mnohé nejaktuálnější grafické i jiné podklady, které se k tématu váží. Považujeme proto za logické, že jsou médii ozdrojovaně využívány. Zmiňovaná píseň “Manželství pro všechny Česká republika” nebyla a není oficiální znělkou jakékoliv kampaně iniciativy Jsme fér. Autorkami i majitelkami autorských práv písně jsou umělkyně Adéla Líbalová a Terezie Vránová, které stojí za celým konceptem písně, textem i videoklipem, který se objevil jako ilustrační materiál v reportáži pořadu 168 hodin. Iniciativa Jsme fér nemá žádná práva duševního vlastnictví k tomuto uměleckému dílu, ani osobní, ani majetková. Píseň tedy nemůže být jakkoliv považována za oficiální znělku iniciativy Jsme fér.

Část II – Kontext stížnosti, soulad postojů stěžovatelky s objektivními fakty

Stěžovatelka ve své stížnosti uvádí, že se na Radu České televize obrací již poněkolikáté. Je právem každého svobodně vyjádřit svůj názor a obracet se dle svého uvážení na Radu České televize. Obsah těchto stížností může zároveň sloužit jako důležitý indikátor postojů a motivů Stěžovatelky. Stěžovatelka si v minulosti například stěžovala generálnímu řediteli České televize na to, že Česká televize vysílala animovaný pořad, ve kterém vystupoval lesbický pár s jejich dětmi. Pouhé zobrazování reality, tedy toho, že v naší společnosti žijí a bezproblémově fungují rodiny s dvěma matkami, označila Stěžovatelka za “pobuřující”. (“V tomto díle jsou ústředními postavami dvě ženy se dvěma dětmi a označují se za rodinu.

Jelikož jde o pár lesbický, považujeme v celém kontextu vysílání výše zmíněného dílu za pobuřující.”) Soužití dvou žen označila stěžovatelka za “kontroverzní projev soužití”, za “životní styl” a obhajuje odmítání takového údajného “životního stylu”.[6]

Předsedkyně stěžovatelky, paní Jana Jochová, dostala prostor k vyjádření v pořadu Vertikála v Českém rozhlase. V debatě o snaze polských biskupů nutit lidi k popírání jejich vztahové a sexuální orientace či rodové identity (někdy hovorově nepřesně nazýváno jako “konverzní terapie”) prohlásila: “Já věřím, že oni to myslí dobře, ale nemám k tomu bližší informace. Menšiny občas mají své problémy, a pokud je někdo chce řešit, tak já věřím, že je třeba chce řešit dobře. Jsou různé problémy, které určité komunity mají. My jsme se hodně věnovali transgenderům. Ta pomoc, kterou dostávají v podobě třeba přeoperování, není vždycky ideální. Oni potřebují spíš kvalitní psychoterapeuty. Jejich problémy často vyvěrají z dětství, ze zneužívání, které zažili, a podobně.“ Výrok dle našeho názoru vytváří dojem, že “konverzní terapie” jsou přípustná forma nátlaku, že homosexualita nebo transsexualita je “problém”, který navíc údajně vyvěrá z traumatické zážitku. Nic z toho samozřejmě není pravda a nedokládají to ani vědecká fakta.

Server iDnes uvádí, že Jana Jochová “[...] zmiňovala možnost léčby homosexuality jako nemoci. Rozhodnutí Světové zdravotnické organizace o vyřazení homosexuality ze seznamu nemocí vnímá jako politickou záležitost.”[7]

Stěžovatelka je odpůrcem rovnoprávného přístupu k manželství, to je obecně známo. Vedle toho, jak vyplývá mimo jiné z výše uvedených příkladů výroků její čelní představitelky, zastává silně odmítavé postoje k lesbám, gayům, bisexuálům a trans* lidem. Tyto postoje se nezakládají na objektivním většinovém vědeckém poznání. Zároveň mají dvojí devastující efekt. Zaprvé zraňují a stigmatizují samotné lesby, gaye, bisexuály a trans* lidi i jejich děti a další nejbližší (rodiče, příbuzní, přátelé atd.). Zhoršené duševní zdraví, efekt “menšinového stresu”, několikanásobně zvýšení počet sebevražd, atd. Výčet veškerých negativních dopadů na jejich zdraví přesahuje rozsah tohoto podání.[8] Zadruhé, na celospolečenské úrovni, uměle rozviřuje nevraživost vůči jedné skupině obyvatel, podkopává úsilí o vzájemnou toleranci, respekt a otevřenou veřejnou diskuzi a ve svém důsledku oslabuje soudržnost naší společnosti. Tedy efekt opačný, než je poslání České televize.[9]

Protože stížnost stěžovatelky obsahuje řadu zavádějících, manipulativních a nepravdivých informací, věříme, že ji Rada České televize vyhodnotí jako neopodstatněnou.

Czeslaw Walek

Ředitel iniciativy Jsme fér

 

[1] Dostupné zde: https://alipro.cz/wp-content/uploads/2019/07/Aliance_Redefinice-man%C5%BEelstv%C3%AD-1.pdf

[2] Cornellova Univerzita provedla srovnání 79 hlavních studií na toto téma. 75 z nich došlo k závěru opačnému, než tvrdí stěžovatelka. Došli k závěru, že děti prospíají u stejnopohlavních párů úplně stejně. 4 studie došly k jinému závěru (např. studie zpracovaná katolickým knězem), ale všechny trpí podle Cornellovy podobnými metodologickými nedostatky - vzorek dětí nezahrnuje děti, které byly ve skutečnosti vychovávané stejnopohlavními páry. Metastudie je dostupná na stránkách Cornellovy Univerzity zde: https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/what-does-the-scholarly-research-say-about-the-wellbeing-of-children-with-gay-or-lesbian-parents

[3]  § 2 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi.

[4] Prezident Zeman je proti manželství pro všechny. Lidé ale mají jiný názor https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-rodina-je-svazek-muze-a-zeny-tecka-zemanuv-nazor-ktery-vetsina-nesdili-206177  

[5] Být LGBT+ v Česku - Zkušenosti LGBT+ lidí s předsudky, diskriminací, obtěžováním a násilím z nenávisti, Výzkum veřejného ochránce práv 2019 https://www.ochrance.cz/uploads-import/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum-LGBT.pdf   

[6] Dostupné zde: https://alipro.cz/2019/05/19/otevreny-dopis-generalnimu-rediteli-ceske-televize

[7] https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-jana-jochova-predsedkyne-aliance-pro-rodinu-tradicni-rodina-manzelstvi-homosexualove-lesby.A191125_160906_domaci_pmk

[8] Více informací o duševním zdraví ne-heterosexuáolních lidí je k dispozici na stránkách organizace Queer Geography, která se tématu dlouhodobě odborně věnuje. Zdroj: https://www.queergeography.cz/en/lgbtq-psychology/mental-health-of-non-heterosexuals  

[9] § 2 písm. c) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi.

 

Podnět – reakce na stížnost Aliance pro rodinu na generálního ředitele ČT
adresovaná Radě České televize ve formátu PDF.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Senátoři a senátorky navrhují změny v zákoně o partnerství: Omezí práva stejnopohlavním i heterosexuálním párům.

V prvním červencovém týdnu se senátní opozice opět pokusila zvrátit konsenzus ohledně zákona o partnerství, který nedávno schválila Poslanecká sněmovna a prošel Senátem. Na jednání Podvýboru pro rodinu Výboru pro sociální politiku předložila jeho předsedkyně, senátorka Jitka Chalánková, společně se senátory Jiřím Oberfalzerem (ODS a TOP 09), Patrikem Kunčarem (KDU-ČSL a nezávislí) a senátorkou Danielou Kovářovou (nezávislá) senátní návrh zákona, který by měl změnit právě schválený zákon o partnerství.

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.