Otázky a odpovědi k novele o partnerství

Hlasování Sněmovny ve 3. čtení o manželství pro všechny páry přineslo řadu zklamání a smutku, ale také některé dobré zprávy, které se týkají hlavně rodin dvou matek nebo dvou otců s dětmi. Přinášíme odpovědi na vaše nejčastější otázky. Tento návrh zákona zatím schválila Sněmovna. V Senátu se může ještě změnit. Finálním krokem v legislativním procesu je podpis prezidenta republiky.

Jaký zákon Sněmovna ve 3. čtení přijala?

Poslanecká sněmovna na svém jednání 28. února 2024 nepřijala manželství pro všechny páry. Schválila totiž pozměňovací návrh poslance Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) a poslankyně Heleny Válkové (ANO), který stejnopohlavním párům nepovoluje vstupovat do manželství, ale pouze uzavírat nově zřizovaný institut „partnerství“. Na partnery se mají vztahovat stejná pravidla jako na manžele, s výjimkou možnosti společné adopce dítěte z dětského domova (bližší vysvětlení čtěte dále v textu). Návrh vkládá do občanského zákoníku nový paragraf, který zní: „Partnerství je trvalý svazek dvou lidí stejného pohlaví, který se uzavírá stejným způsobem jako manželství. Nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak, vztahují se na partnerství a práva a povinnosti partnerů ustanovení o manželství, právech a povinnostech manželů, vdovách a vdovcích obdobně.“

Jak od začátku upozorňujeme, takové řešení v sobě skrývá riziko, že v některých situacích nebude v praxi jasné, jestli se daná právní úprava vztahuje na partnery zcela totožně jako na manžele. Jasné by to bylo, kdyby všichni mohli být v manželství a nemuseli jsme na partnerství používat analogii. Text návrhu Jiřího Navrátila a Heleny Válkové však není úplně jednoznačný v tom, co je z aplikace na partnery vyloučeno. Pokud tedy neumíme dát na některé otázky jasnou odpověď, nezlobte se za to prosím na nás. Můžeme pracovat jen s tím, co Sněmovna schválila. V tuto chvíli ještě není k dispozici ani celkové znění schválené novely. Text návrhu zákona odhlasovaného Sněmovnou teprve legislativní odbor Sněmovny připravuje k zveřejnění. 

Podle předkladatelů je pro partnery vyloučena například možnost společné adopce a je jim povoleno pouze tzv. přiosvojení (tj. osvojení dítěte druhého partnera / partnerky). Předkladatelé také tvrdí, že tato možnost přiosvojení má být omezená jen na děti, které jsou biologicky spřízněny s jedním z partnerů. To je ale sporné. Jiné výklady právníků hovoří o tom, že přiosvojení tak, jak je ve schválené novele koncipováno, by se vztahovalo i na děti z dětského domova adoptované jedním z partnerů. 

Není lehké v tom špatně napsaném textu najít jasný výklad. Pokud se budeme řídit tím, co říkají předkladatelé, v kombinaci s výkladem právníků, dojdeme k závěru, že pro partnery má být vyloučena možnost společné adopce a má jim být povolena pouze možnost přiosvojení. Ta se ale bude vztahovat i na děti osvojené z dětského domova, nejen biologicky spřízněné s jedním z partnerů či partnerek. Což by znamenalo, že děti osvojované stejnopohlavním párem z ústavu budou muset adopčním procesem projít dvakrát – nejprve dítě osvojí jeden z páru jako jednotlivec a pak ho druhý tzv. přiosvojí. Naproti tomu děti osvojované z ústavní péče heterosexuálními manželi procházejí celým procesem jen jednou, protože oba dva z páru se mohou stát rodiči najednou. To samozřejmě nedává žádný smysl a je to zjevně diskriminační – jak pro děti, tak pro páry.

Každopádně páry stejného pohlaví budou moci uzavřít jen „partnerství“. Česká společnost tak zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. 

Co se teď stane se zákonem? Jaká je jeho legislativní cesta?

Novela teď putuje k projednání do Senátu. Ten ji musí projednat do 30 dnů od doby, kdy mu ji Sněmovna postoupí . Zda se tak již stalo, můžete sledovat na webových stránkách Sněmovny. Proto může projednávání a hlasování proběhnout už na schůzi Senátu na konci března nebo v polovině dubna. Senátoři a senátorky mohou: 

  1. nepřijmout žádné usnesení do 30 dnů od doručení ze Sněmovny, čímž by byla novela přijata ve znění schváleném Sněmovnou a putovala by k podpisu prezidentovi,  
  2. rozhodnout, že se novelou nebudou zabývat, což by také znamenalo její schválení tak, jak přišla ze Sněmovny, a postoupení k prezidentovi, 
  3. schválit novelu ve znění postoupeném Sněmovnou a předat ji k podpisu prezidentovi, 
  4. zamítnout novelu, což by znamenalo, že jde zpět do Sněmovny, která ji může znovu přijmout v původním znění, ale potřebuje na to už 101 hlasů. Pak by následoval již jen podpis prezidenta, nebo 
  5. přijmout vlastní pozměňovací návrhy k novele a vrátit takto upravenou novelu Sněmovně. V tomto posledním případě může Sněmovna znění navržené Senátem přijmout (na to potřebuje prostou většinu), nebo senátní znění zamítnout a schválit novelu v jejím původním znění (na to potřebuje 101 hlasů). Pokud by nic z toho Sněmovna neschválila, novela padá pod stůl jako celek a zůstává současný stav, kdy stejnopohlavní páry mohou vstupovat pouze do registrovaného partnerství. 

Nemáme v tuto chvíli informace o tom, že by Sněmovna napodruhé hlasovala pro nás lépe než napoprvé. Existuje tedy riziko, že pokud by Senát novelu změnil třeba i k lepšímu a například rozšířil možnost společné adopce i na stejnopohlavní páry, Sněmovna ji může odmítnout a buď potvrdit své původně přijaté znění, anebo je ani nepotvrdit a novela tím pádem končí -  nebude přijato nic. To stejné by mohlo nastat i v případě, že by Senát zpřísnil znění schválené Sněmovnou a práva stejnopohlavních párů ještě osekal. 

Po skončení výše uvedených kroků, s výjimkou toho, kdy by Sněmovna nepřijala žádnou z verzí vrácenou Senátem, půjde novela k prezidentovi. Ten také může zákon vrátit Sněmovně, nebo jej podepsat. 

 

Jak to bude podle zákona, který schválila Sněmovna, s pěstounstvím u lidí, kteří uzavřou partnerství? 

Po předběžné analýze se zdá, že by novela umožňovala, aby partneři byli společnými pěstouny. To proto, že novela říká, že na partnery se uplatní stejná pravidla jako na manžele, a společné pěstounství cíleněnevylučuje. A společnými pěstouny mohou být manželé. Na druhou stranu existuje riziko, že by někdo mohl novelu vykládat tak, že když partneři nemohou dítě z dětského domova společně osvojit, nemohou tedy analogicky být ani společnými pěstouny. 

 

Bude moci člověk, který vstoupí do partnerství, adoptovat dítě jako jednotlivec?

Novela osvojení jedním z partnerů jako jednotlivcem výslovně nevylučuje. Navíc již dříve Ústavní soud judikoval, že nelze někomu odebrat právo individuální adopce jen proto, že vstoupil/a do registrovaného partnerství. To by podle nás mělo platit i pro nově zřizované partnerství. Nicméně jak bylo řečeno, novela není napsaná dobře a kolem jejího výkladu visí mnoho otazníků.

 

Zaručí možnost přiosvojení dítěte, jehož biologickým rodičem je jeden/jedna z páru, že pokud se s biologickým rodičem něco stane, dítě automaticky zůstane v péči druhého, který jej přiosvojil? 

Rodič, který dítě přiosvojil, se stane plnohodnotným zákonem uznaným rodičem. Při úmrtí druhého rodiče by pak dítě mělo stejná práva a možnost zůstat s rodičem, který ho přiosvojil, stejně, jako by se jednalo o pár opačného pohlaví. 

 

Jaká práva stejnopohlavní partneři a partnerky získají, pokud by zákon byl schválen v aktuální podobě, v jaké prošel Sněmovnou?

Na partnery se mají podle novely vztahovat stejná pravidla jako na manžele, s výjimkou toho, co je pro partnery vyloučeno. Text schváleného návrhu není úplně jasný v tom, co je vyloučeno. Podle předkladatelů jsou například vyloučeny společné adopce a partnerům je povoleno pouze přiosvojení (tj. osvojení dítěte druhého partnera/partnerky). Mimo otázku osvojování by se na partnery měla podle předkladatelů vztahovat například tato práva: způsob uzavírání manželství/partnerství, pracovní volno dva dny na uzavření partnerství, možnost mít společné jmění, určit si společné příjmení při uzavírání partnerství, vdovský/vdovecký důchod po úmrtí jednoho z partnerů či přechod nároku na různé dávky (důchod, nemocenské atd.) na druhého partnera/partnerky.

 

Co se stane s registrovanými partnerstvími, která již byla uzavřena před účinností této novely?

Stávající registrovaná partnerství zůstanou zachována. Nebude ale možné vstoupit do nových registrovaných partnerství v takové podobě, jak je nyní známe. Pokud budou chtít stávající registrovaní partneři/partnerky vstoupit do partnerství podle občanského zákoníku, nebudou muset registrované partnerství dopředu rušit, ale budou muset do nově zřízeného institutu partnerství znovu vstoupit. Nová práva přiznaná občanským zákoníkem partnerům se nebudou na registrované partnery/partnerky vztahovat automaticky. Například registrovaní partneři nemají a nadále nebudou mít možnost společného jmění, ale partneři ano. 

 

Mění tento návrh možnost umělého oplodnění pro „partnerské“ lesbické páry?

Nemění. Nadále bude asistovaná reprodukce tak, jak je umožněna dnes, přístupná pouze tzv. neplodnému páru muž-žena. 

 

Kde si můžu přečíst novelu a pozměňovák, které prošly?

Novela a pozměňovací návrhy ve znění, v jakém prošly Sněmovnou, jsou přístupné na webových stránkách Sněmovny.


Slovníček pojmů

Osvojení: Proces, ve kterém se jednotlivec nebo pár stanou zákonem uznanými rodiči dítěte, se kterým nejsou biologicky spřízněni. A tímho přijmou dítě do své rodiny jako své vlastní.

Přiosvojení: Forma adopce, při které  jeden partner v manželství adoptuje dítě svého partnera, aby oba byli společně uznáni jako rodiče. V České republice zatím povoleno pouze manželům.

Společné osvojení: Forma adopce, při které  jeden pár přijímá dítě do své rodiny jako společní rodiče. V České republice zatím povoleno pouze manželům.

Individuální osvojení: Forma adopce, při které  jednotlivec přijímá dítě do své rodiny jako jediný rodič. Bez ohledu na vztahovou orientaci nebo rodinný stav.


NEBOJTE SE. INICIATIVA JSME FÉR POKRAČUJE

Možná si říkáte, co bude dál. Chceme zdůraznit to, co už říkáme dlouho. Jsme fér nekončí. Budeme tu do té doby, než nedosáhneme našeho společného cíle, kterým stále je a bude manželství pro všechny páry. 

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Napsali jsme do Senátu: Děti v rodinách s dvěma mámami nebo táty potřebují společná práva rodičů

Práva gay a lesbických párů a rodin s dětmi se tento týden opět vrací do Parlamentu ČR. Tak jako v Poslanecká sněmovně, i v Senátu se musí k návrhu zákona – tentokrát tedy ne k manželství pro všechny páry, ale k novele o partnerství – nejprve vyjádřit několik senátních výborů. I proto jsme napsali všem senátorům a senátorkám zprávu, především z důvodu ochrany dětí v rodinách s dvěma mámami nebo dvěma táty, ale i proto, že desetitisíce gay a lesbických párů schváleným mezikrokem získají některá nová důležitá práva, je potřeba zvážit další postup v legislativním procesu.

Analýza: Co čeká novelu o partnerství v Senátu?

Novelu o partnerství čeká 17. dubna projednávání v Senátu. Bohužel Sněmovna navzdory přání většiny společnosti přijala pouze další legislativní mezikrok. Ten nepřináší rovnoprávnost, ale poskytne větší právní a sociální jistoty tisícům stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Přijetí partnerství, jak je v tuto chvíli schváleno Sněmovnou, ale neznamená konec našeho úsilí na cestě za manželstvím pro všechny páry. Přinášíme analýzu, co současná situace pro stejnopohlavní páry a jejich rodiny s dětmi v naší zemi znamená a jaký další vývoj může přijít.

Otázky a odpovědi k novele o partnerství

Hlasování Sněmovny ve 3. čtení o manželství pro všechny páry přineslo řadu zklamání a smutku, ale také některé dobré zprávy, které se týkají hlavně rodin dvou matek nebo dvou otců s dětmi. Přinášíme odpovědi na vaše nejčastější otázky. Tento návrh zákona zatím schválila Sněmovna. V Senátu se může ještě změnit. Finálním krokem v legislativním procesu je podpis prezidenta republiky.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.