Přes 1600 pedagogických pracovníků podpořilo přijetí rovného manželství

Pedagogičtí pracovníci vyzvali veřejným stanoviskem k přijetí manželství pro stejnopohlavní páry v České republice. Zdůrazňují jeho pozitivní dopad na mladé lidi a školní prostředí a argumentují významem pro rodinné a sociální vztahy, bojem proti šikaně a podporou rozmanitosti. Stanovisko podpořilo již více jak 1600 lidí. 

 

Pedagogové poukazují na každodenní zkušenosti s mladými lidmi, u kterých otázka rovnoprávnosti LGBT lidí rezonuje a významně ovlivňuje jejich životy, rodinné a sociální vztahy. Učitelé, profesorky, školní psychologové, a další zástupci a zástupkyně školství zdůrazňují význam vzdělávání v duchu akceptace rozmanitosti a kritizují negativní dopady současné právní nejistoty a sociálního klimatu na psychiku mladých lidí. Poukazují na šikanu a další negativní jevy, s nimiž se mladí LGBT lidé ve školách setkávají, a zdůrazňují, jak změna legislativy může přispět k lepší integraci, snížení šikany a vytvoření inkluzivnějšího školního prostředí. Stanovisko nabízí pohled na zákon jako na krok k zlepšení životních podmínek nejen pro děti z duhových rodin, ale pro celou společnost, a zdůrazňuje jeho potenciální přínos pro budoucí generace a celkové sociální klima v České republice.

Patříte mezi pedagogické pracovníky a chcete se osobně ke stanovisku také připojit? Vyplňte prosím formulář na konci této webové stránky, kde najdete také aktuální počet signatářů a signatářek.


 

STANOVISKO PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ K NÁVRHU PŘIJETÍ MANŽELSTVÍ STEJNOPOHLAVNÍCH PÁRŮ

My, níže podepsaní pedagogičtí pracovníci, podporujeme přijetí manželství pro stejnopohlavní páry v České republice. V souvislosti s naší prací se každodenně setkáváme s mladými lidmi a vnímáme, jak v nich toto téma rezonuje a ovlivňuje jejich rodinné a sociální vztahy a psychiku. 

Problematika LGBT je zakotvena v Rámcových vzdělávacích programech (1), a proto ji úměrně věku a psychosociálnímu vývoji v rámci nejrůznějších předmětů (např. Občanská výchova) na školách probíráme. Věříme totiž, že vyučující mají svým žákům a žákyním předávat “pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti” (2). Mladí lidé, i díky zpravodajství a kultuře, vnímají dramatické rozdíly v právech LGBT lidí  mezi ČR a jinými státy (nejen) EU, a proto by uvítali narovnání situace u nás se zeměmi, které jsou v ochraně a respektu k­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ LGBT lidem dál než my. Zároveň ale v českém veřejném prostoru zaznívají protichůdné postoje ze strany politické reprezentace, které v žácích vzbuzují nejistotu a otazníky. Oprávněně se pak ptají: “Jsem horší člověk, protože jsem gay, lesba, bi nebo trans člověk?” anebo “Je naše rodina špatná, protože mám dvě maminky?” 

Tato negativní rétorika ze strany politické reprezentace (či známých osobností) se však nedotýká pouze dětí z LGBT prostředí, ale ovlivňuje i celkové klima třídy a vzdělávacích institucí. Podle studie Být LGBTQ+ v Česku 2022 (3) se ve škole se šikanou, posměšky nebo vyhrožováním kvůli své sexuální orientaci setkalo 30-50 % žáků; 9 % dokonce ze strany vyučujících. Za zmínku stojí, že děti vychovávané stejnopohlavními rodiči nejsou primárním terčem šikany. Oběťmi šikany se z naší zkušenosti mnohem častěji stávají žáci a žákyně “podezřívaní” z odlišné sexuální orientace. Většina z nich se proto, aby nebyli vyčleněni z třídního kolektivu, snaží svou odlišnost skrývat (4). Tím se snižuje jejich soustředěnost na studium, což vede ke zhoršení prospěchu, případně i dalším závažnějším problémům. 

Šikana, vyčlenění z kolektivu, neustálé skrývání vlastního já i špatný prospěch jsou rizikové faktory zvyšující např. riziko sebepoškozování mladistvých (5,6), jehož případy jsou v českém školství stále častější (viz čerstvý průzkum NÚDZ) (7). V extrémním případech může tato situace vést k úvahám o sebevraždě nebo až k pokusům o ni.  Podotkněme, že změna legislativy, která umožní manželství pro páry stejného pohlaví, napomůže kromě normalizace stejnopohlavních vztahů i vytvoření bezpečného prostředí ve školách a prevenci rizikového chování. Zkušenosti ze zahraničí tuto hypotézu potvrzují; např. v USA klesla po přijetí manželství gayů a leseb míra sebevražednosti LGBT mladistvých o 14 % (8)

Přijetí manželství stejnopohlavních párů a uznání jejich společných rodičovských práv by z hlediska školního prostředí přineslo i mnohá další pozitiva. V současné době, kdy je v rámci stejnopohlavního páru ze zákona za rodiče považován pouze jeden z páru, jsou rodiny i školy zatíženy zbytečnými překážkami a byrokracií, které se hetero rodin netýkají. Jako příklad uveďme obtíže s vyzvedáváním dětí ze školky nebo družiny, omlouváním absence, účastí na rodičovských schůzkách, poskytováním informací o dítěti pro řešení výchovných či prospěchových problémů nebo řešením neodkladných situací, např. úrazů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že uzákonění stejnopohlavních manželství v České republice přinese kromě možnosti civilního sňatku výrazné zlepšení životních podmínek pro děti, a to nejen těch z duhových rodin. Kromě právní jistoty usnadní zákon školám komunikaci se všemi rodinami a zmenší byrokratickou zátěž pedagogů. Přispěje také ke snížení rizika šikany a s ní spojených jevů, povede ke zlepšení sociálního klimatu ve školách, díky čemuž se stanou přívětivějším místem pro všechny žáky, žákyně a studující. Jako pedagogičtí pracovníci proto souhlasíme s přijetím této novely, protože se domníváme, že bude prospěšná právě pro ty, kteří jsou pro budoucnost našeho státu nejdůležitější - pro naše děti. 

HLAVNÍ SIGNATÁŘI A SIGNATÁŘKY:

Za mateřské školy - Lenka Iserová
Za základní školy - Martin Závodský
Za střední školy - Marie Ročovská
Za vysoké školy - Radka Mudrochová
Za základní umělecké školy - Přemysl Filous

ZDROJE A ODKAZY:

  1. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha: MŠMT, 2013. s. 74. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/08/RVPG-2007-07_final.pdf
  2. BURYÁNEK, Jan. Multikulturní výchova v RVP, in: Metodický portál: Články [online]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/450/MULTIKULTURNI-VYCHOVA-V-RVP.html
  3. PITOŇÁK, Michal a MACHÁČKOVÁ, Marcela. Být LGBTQ+ v Česku 2022: výzkumná zpráva. Klecany, 2023. str. 164.
  4. tamtéž, str. 103. 
  5. DUŠKOVÁ, Zora. SEBEPOŠKOZOVÁNÍ NENÍ ROZMAR: průvodce pro děti, rodiče a učitele. Dětské krizové centrum. Praha, 2017. [online] Dostupné z: https://www.ditekrize.cz/app/uploads/2019/10/brozura-sebeposkozovani-web.pdf 
  6. PLATZNEROVÁ, Andrea. Příloha č. 16 - Sebepoškozování, in: CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA - Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept. č. j. MSMT-21149/2016. [online]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny.
  7. Národní monitoring duševního zdraví dětí: 40 % vykazuje známky střední až těžké deprese, 30 % úzkosti. Odborníci připravují preventivní opatření. [Online]. In: Národní ústav duševního zdraví. 2023. Dostupné z: https://www.nudz.cz/pro-media/tiskove-zpravy/narodni-monitoring-dusevniho-zdravi-deti-40-vykazuje-znamky-stredni-az-tezke-deprese-30-uzkosti-odbornici-pripravuji-preventivni-opatreni
  8. RAIFMAN, Julia, Ellen MOSCOE, Bryn AUSTIN a Margaret MCCONNELL. Analysis of the Association Between State Same-Sex Marriage Policies and Adolescent Suicide Attempts. in: Difference-in-Differences. 2017. [online]. Dostupné z: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2604258

 

Patříte mezi pedagogické pracovníky a chcete se osobně ke stanovisku také připojit? Vyplňte prosím formulář na konci této webové stránky.

 


Tisíce dětí a rodin mezitím čekají. Jejich osud, sociální jistoty, právní ochranu, rodinnou stabilitu a zlepšení jejich životů drží v rukou pouze 281 zákonodárců a zákonodárkyní Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a Senát Parlamentu ČR. Prosíme vás, jednejte.

www.deticekaji.cz

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.