Přes 1600 pedagogických pracovníků podpořilo přijetí rovného manželství

Pedagogičtí pracovníci vyzvali veřejným stanoviskem k přijetí manželství pro stejnopohlavní páry v České republice. Zdůrazňují jeho pozitivní dopad na mladé lidi a školní prostředí a argumentují významem pro rodinné a sociální vztahy, bojem proti šikaně a podporou rozmanitosti. Stanovisko podpořilo již více jak 1600 lidí. 

 

Pedagogové poukazují na každodenní zkušenosti s mladými lidmi, u kterých otázka rovnoprávnosti LGBT lidí rezonuje a významně ovlivňuje jejich životy, rodinné a sociální vztahy. Učitelé, profesorky, školní psychologové, a další zástupci a zástupkyně školství zdůrazňují význam vzdělávání v duchu akceptace rozmanitosti a kritizují negativní dopady současné právní nejistoty a sociálního klimatu na psychiku mladých lidí. Poukazují na šikanu a další negativní jevy, s nimiž se mladí LGBT lidé ve školách setkávají, a zdůrazňují, jak změna legislativy může přispět k lepší integraci, snížení šikany a vytvoření inkluzivnějšího školního prostředí. Stanovisko nabízí pohled na zákon jako na krok k zlepšení životních podmínek nejen pro děti z duhových rodin, ale pro celou společnost, a zdůrazňuje jeho potenciální přínos pro budoucí generace a celkové sociální klima v České republice.

Patříte mezi pedagogické pracovníky a chcete se osobně ke stanovisku také připojit? Vyplňte prosím formulář na konci této webové stránky, kde najdete také aktuální počet signatářů a signatářek.


 

STANOVISKO PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ K NÁVRHU PŘIJETÍ MANŽELSTVÍ STEJNOPOHLAVNÍCH PÁRŮ

My, níže podepsaní pedagogičtí pracovníci, podporujeme přijetí manželství pro stejnopohlavní páry v České republice. V souvislosti s naší prací se každodenně setkáváme s mladými lidmi a vnímáme, jak v nich toto téma rezonuje a ovlivňuje jejich rodinné a sociální vztahy a psychiku. 

Problematika LGBT je zakotvena v Rámcových vzdělávacích programech (1), a proto ji úměrně věku a psychosociálnímu vývoji v rámci nejrůznějších předmětů (např. Občanská výchova) na školách probíráme. Věříme totiž, že vyučující mají svým žákům a žákyním předávat “pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti” (2). Mladí lidé, i díky zpravodajství a kultuře, vnímají dramatické rozdíly v právech LGBT lidí  mezi ČR a jinými státy (nejen) EU, a proto by uvítali narovnání situace u nás se zeměmi, které jsou v ochraně a respektu k­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ LGBT lidem dál než my. Zároveň ale v českém veřejném prostoru zaznívají protichůdné postoje ze strany politické reprezentace, které v žácích vzbuzují nejistotu a otazníky. Oprávněně se pak ptají: “Jsem horší člověk, protože jsem gay, lesba, bi nebo trans člověk?” anebo “Je naše rodina špatná, protože mám dvě maminky?” 

Tato negativní rétorika ze strany politické reprezentace (či známých osobností) se však nedotýká pouze dětí z LGBT prostředí, ale ovlivňuje i celkové klima třídy a vzdělávacích institucí. Podle studie Být LGBTQ+ v Česku 2022 (3) se ve škole se šikanou, posměšky nebo vyhrožováním kvůli své sexuální orientaci setkalo 30-50 % žáků; 9 % dokonce ze strany vyučujících. Za zmínku stojí, že děti vychovávané stejnopohlavními rodiči nejsou primárním terčem šikany. Oběťmi šikany se z naší zkušenosti mnohem častěji stávají žáci a žákyně “podezřívaní” z odlišné sexuální orientace. Většina z nich se proto, aby nebyli vyčleněni z třídního kolektivu, snaží svou odlišnost skrývat (4). Tím se snižuje jejich soustředěnost na studium, což vede ke zhoršení prospěchu, případně i dalším závažnějším problémům. 

Šikana, vyčlenění z kolektivu, neustálé skrývání vlastního já i špatný prospěch jsou rizikové faktory zvyšující např. riziko sebepoškozování mladistvých (5,6), jehož případy jsou v českém školství stále častější (viz čerstvý průzkum NÚDZ) (7). V extrémním případech může tato situace vést k úvahám o sebevraždě nebo až k pokusům o ni.  Podotkněme, že změna legislativy, která umožní manželství pro páry stejného pohlaví, napomůže kromě normalizace stejnopohlavních vztahů i vytvoření bezpečného prostředí ve školách a prevenci rizikového chování. Zkušenosti ze zahraničí tuto hypotézu potvrzují; např. v USA klesla po přijetí manželství gayů a leseb míra sebevražednosti LGBT mladistvých o 14 % (8)

Přijetí manželství stejnopohlavních párů a uznání jejich společných rodičovských práv by z hlediska školního prostředí přineslo i mnohá další pozitiva. V současné době, kdy je v rámci stejnopohlavního páru ze zákona za rodiče považován pouze jeden z páru, jsou rodiny i školy zatíženy zbytečnými překážkami a byrokracií, které se hetero rodin netýkají. Jako příklad uveďme obtíže s vyzvedáváním dětí ze školky nebo družiny, omlouváním absence, účastí na rodičovských schůzkách, poskytováním informací o dítěti pro řešení výchovných či prospěchových problémů nebo řešením neodkladných situací, např. úrazů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že uzákonění stejnopohlavních manželství v České republice přinese kromě možnosti civilního sňatku výrazné zlepšení životních podmínek pro děti, a to nejen těch z duhových rodin. Kromě právní jistoty usnadní zákon školám komunikaci se všemi rodinami a zmenší byrokratickou zátěž pedagogů. Přispěje také ke snížení rizika šikany a s ní spojených jevů, povede ke zlepšení sociálního klimatu ve školách, díky čemuž se stanou přívětivějším místem pro všechny žáky, žákyně a studující. Jako pedagogičtí pracovníci proto souhlasíme s přijetím této novely, protože se domníváme, že bude prospěšná právě pro ty, kteří jsou pro budoucnost našeho státu nejdůležitější - pro naše děti. 

HLAVNÍ SIGNATÁŘI A SIGNATÁŘKY:

Za mateřské školy - Lenka Iserová
Za základní školy - Martin Závodský
Za střední školy - Marie Ročovská
Za vysoké školy - Radka Mudrochová
Za základní umělecké školy - Přemysl Filous

ZDROJE A ODKAZY:

  1. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. Praha: MŠMT, 2013. s. 74. Dostupné z: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2020/08/RVPG-2007-07_final.pdf
  2. BURYÁNEK, Jan. Multikulturní výchova v RVP, in: Metodický portál: Články [online]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/450/MULTIKULTURNI-VYCHOVA-V-RVP.html
  3. PITOŇÁK, Michal a MACHÁČKOVÁ, Marcela. Být LGBTQ+ v Česku 2022: výzkumná zpráva. Klecany, 2023. str. 164.
  4. tamtéž, str. 103. 
  5. DUŠKOVÁ, Zora. SEBEPOŠKOZOVÁNÍ NENÍ ROZMAR: průvodce pro děti, rodiče a učitele. Dětské krizové centrum. Praha, 2017. [online] Dostupné z: https://www.ditekrize.cz/app/uploads/2019/10/brozura-sebeposkozovani-web.pdf 
  6. PLATZNEROVÁ, Andrea. Příloha č. 16 - Sebepoškozování, in: CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA - Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept. č. j. MSMT-21149/2016. [online]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny.
  7. Národní monitoring duševního zdraví dětí: 40 % vykazuje známky střední až těžké deprese, 30 % úzkosti. Odborníci připravují preventivní opatření. [Online]. In: Národní ústav duševního zdraví. 2023. Dostupné z: https://www.nudz.cz/pro-media/tiskove-zpravy/narodni-monitoring-dusevniho-zdravi-deti-40-vykazuje-znamky-stredni-az-tezke-deprese-30-uzkosti-odbornici-pripravuji-preventivni-opatreni
  8. RAIFMAN, Julia, Ellen MOSCOE, Bryn AUSTIN a Margaret MCCONNELL. Analysis of the Association Between State Same-Sex Marriage Policies and Adolescent Suicide Attempts. in: Difference-in-Differences. 2017. [online]. Dostupné z: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2604258

 

Patříte mezi pedagogické pracovníky a chcete se osobně ke stanovisku také připojit? Vyplňte prosím formulář na konci této webové stránky.

 


Tisíce dětí a rodin mezitím čekají. Jejich osud, sociální jistoty, právní ochranu, rodinnou stabilitu a zlepšení jejich životů drží v rukou pouze 281 zákonodárců a zákonodárkyní Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a Senát Parlamentu ČR. Prosíme vás, jednejte.

www.deticekaji.cz

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

16 středoškolských parlamentů podpořilo přijetí rovného manželství

16 krajských a městských studentských samospráv z 10 krajů naší země, které zastupují desetitisíce studentů a studentek, se obrací na nejvyšší ústavní činitele, předsedy a předsedkyni parlamentních stran, aby podpořili uzákonění manželství pro všechny páry. "Jako studenti cítíme potřebu vyjádřit své pocity k tématu, které se nás bezprostředně dotýká a bude nás, jakožto i budoucí generace, provázet celým životem. Vážíme si prostoru, který je manželství pro všechny poslední dobou ve veřejné sféře věnován. Schválení rovných sňatků je za nás krok správným směrem," uvádí Jakub Vrzal a Zita Krotká, kteří výzvu zastupují.

O čem bude hlasovat Sněmovna ve 3. čtení aneb jedno manželství, jeden pozměňovák a čtyři úplné ukrajováky

Nacházíme se před finálním hlasováním o manželství pro všechny páry v Poslanecké sněmovně. Tak blízko rovným sňatkům jsme ještě nikdy nebyli. Ve 2. čtení se dostalo do hry několik pozměňovacích návrhů. Každý z nich ukrajuje z manželství něco jiného. Pojďme se podívat, co se v pozměňovacích návrzích skrývá a co se teď bude s manželstvím dít. A také jak se zapojit do oslovování poslanců a poslankyň.

Přes 1600 pedagogických pracovníků podpořilo přijetí rovného manželství

Pedagogičtí pracovníci vyzvali veřejným stanoviskem k přijetí manželství pro stejnopohlavní páry v České republice. Zdůrazňují jeho pozitivní dopad na mladé lidi a školní prostředí a argumentují významem pro rodinné a sociální vztahy, bojem proti šikaně a podporou rozmanitosti. Stanovisko podpořilo již více jak 1600 lidí. 

 

Náhradní mateřství NESOUVISÍ se zákonem o rovném manželství

Jako brzda přijetí manželství pro všechny páry se do politického a veřejného prostoru dostal argument náhradního mateřství. Proto jsme se rozhodli osvětlit tuto problematiku přímo u zdroje rozhodování a napsali všem poslancům a poslankyním ve Sněmovně a všem senátorům a senátorkám Senátu Parlamentu ČR zprávu, kde jsme celé téma vysvětlili a vyvrátili nejdůležitější mýty, manipulace a dezinformace, které se v souvislosti s tímto tématem objevují. 

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.