Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na výzkumy Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné.

V souvislosti s diskusí o rodičovství párů stejného pohlaví vydala AKP ČR stanovisko, které je podloženo důkladnými výzkumy a odbornými závěry. Stanovisko potvrzuje, že vytváření rodin a výchova dětí by neměly být omezovány na základě sexuální a vztahové orientace rodičů. Reflektuje také celosvětový trend směřující k rovnosti práv a respektu vůči všem formám rodinného života a předkládá argumenty podporující bezpečnost, lásku a rovnocennost rodičovství bez ohledu na pohlaví partnerů. Zároveň vychází z konkrétních výzkumů, které odhalují absenci negativních dopadů na děti v rodinách, které tvoří dvě matky nebo dva otcové. Stanovisko není pouze lokální, nýbrž reflektuje globální realitu, kde stále více stejnopohlavních párů vychovává děti, a to bez statisticky významného rozdílu ve srovnání s heterosexuálními páry.

 

AKP ČR - stanovisko k rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnost těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče

 

V Praze dne 3. 11. 2023

Vážená paní zmocněnkyně vlády pro lidská práva,  

za profesní, odbornou společnost Asociace klinických psychologů ČR Vám děkujeme za  možnost vyjádřit naše odborné stanovisko k takto důležitému a hojně diskutovanému tématu, ve kterém se vyskytují často mylné a nepodložené informace a názory jsou často ovlivňovány více strachem či obavami než fakty. 

Za jeden ze zásadních výchozích textů našeho vyjádření považujeme např. review Australské  psychologické společnosti, viz zde. Z něj si dovolujeme citovat: “Více než 25 let výzkumů  ukazuje, že neexistuje vztah mezi sexuální orientací rodičů a zdravým emočním, psychosociálním a behaviorálním vývojem dítěte. Dosavadní data neukazují žádné riziko pro  děti v důsledku výchovy v rodině s jedním nebo více homosexuálními rodiči.” 

Dále souhlasíme a přikládáme stanovisko českých odborníků, viz příloha č. 1, kteří v závěru  sumarizují: „Na základě odborných poznatků bychom na závěr rádi shrnuli, že obavy o dobro  dětí vyrůstajících s dvěma matkami nebo otci jsou neopodstatněné a otevření manželství  stejnopohlavním párům může mít pozitivní dopad na obavy zejména mladých leseb a gayů z  přijetí v rodinách či kolektivu a na jejich celkové duševní zdraví.“ 

Dále také uvádíme přehled literatury Cornell University, viz zde, ve kterém je vytvořen  vědecký konsenzus, který deklaruje jasné stanovisko, vycházející z více než tří desetiletí  recenzovaného výzkumu, že mít gay nebo lesbického rodiče dětem nezpůsobuje újmu

Při formulování našeho stanoviska jsme se opírali o konsenzus relevantních zahraničních  odborných společností, konkrétně stanoviska Americké psychologické asociace z r. 2020 (viz  Příloha č. 2). Rovněž jsme provedli limitovanou (s ohledem na čas) a nereprezentativní rešerši aktuálních výzkumů, které považujeme za relevantní; ty doplňují podložená stanoviska. Nejedná se marginální problém, při sčítání lidu v USA se ukázalo, že 15 % stejnopohlavních  párů vychovává dítě pod 18 let ve své domácnosti, viz zde. U nás se počty rodin s dětmi odhadují na vyšší jednotky tisíc.  

Souhrn stanoviska AKP ČR 

Z výše uvedeného vyplývá, že nám nejsou známa data, která by popisovala statisticky  signifikantní rozdíl v komunikaci a práci s emocemi mezi stejno- a různopohlavními páry. A  dále je prokázané a v relevantních odborných společnostech konsenzuálně přijímané, že stran zdravého vývoje dítěte a zajištění vhodného výchovného prostředí jsou rodiče stejného i  různého pohlaví vybaveni srovnatelně pro zvládnutí této role. Konkrétní případy selhání se  mohou vyskytovat v obou skupinách (rodiče s duševními poruchami, agresivní, s nezájmem o  dítě) a nejsou důsledkem sexuální orientace rodičů.  

S přátelským pozdravem za AKP ČR, 

Mgr. Hana Jahnová, prezidentka
Mgr. Daniela Saifrtová, 
viceprezidentka 

 

Přečtěte si celé stanovisko AKP ČR.

 

Děti v gay a lesbických rodinách potřebují společná práva obou rodičů.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

16 středoškolských parlamentů podpořilo přijetí rovného manželství

16 krajských a městských studentských samospráv z 10 krajů naší země, které zastupují desetitisíce studentů a studentek, se obrací na nejvyšší ústavní činitele, předsedy a předsedkyni parlamentních stran, aby podpořili uzákonění manželství pro všechny páry. "Jako studenti cítíme potřebu vyjádřit své pocity k tématu, které se nás bezprostředně dotýká a bude nás, jakožto i budoucí generace, provázet celým životem. Vážíme si prostoru, který je manželství pro všechny poslední dobou ve veřejné sféře věnován. Schválení rovných sňatků je za nás krok správným směrem," uvádí Jakub Vrzal a Zita Krotká, kteří výzvu zastupují.

O čem bude hlasovat Sněmovna ve 3. čtení aneb jedno manželství, jeden pozměňovák a čtyři úplné ukrajováky

Nacházíme se před finálním hlasováním o manželství pro všechny páry v Poslanecké sněmovně. Tak blízko rovným sňatkům jsme ještě nikdy nebyli. Ve 2. čtení se dostalo do hry několik pozměňovacích návrhů. Každý z nich ukrajuje z manželství něco jiného. Pojďme se podívat, co se v pozměňovacích návrzích skrývá a co se teď bude s manželstvím dít. A také jak se zapojit do oslovování poslanců a poslankyň.

Přes 1600 pedagogických pracovníků podpořilo přijetí rovného manželství

Pedagogičtí pracovníci vyzvali veřejným stanoviskem k přijetí manželství pro stejnopohlavní páry v České republice. Zdůrazňují jeho pozitivní dopad na mladé lidi a školní prostředí a argumentují významem pro rodinné a sociální vztahy, bojem proti šikaně a podporou rozmanitosti. Stanovisko podpořilo již více jak 1600 lidí. 

 

Náhradní mateřství NESOUVISÍ se zákonem o rovném manželství

Jako brzda přijetí manželství pro všechny páry se do politického a veřejného prostoru dostal argument náhradního mateřství. Proto jsme se rozhodli osvětlit tuto problematiku přímo u zdroje rozhodování a napsali všem poslancům a poslankyním ve Sněmovně a všem senátorům a senátorkám Senátu Parlamentu ČR zprávu, kde jsme celé téma vysvětlili a vyvrátili nejdůležitější mýty, manipulace a dezinformace, které se v souvislosti s tímto tématem objevují. 

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.