Stanovisko Asociace klinických psychologů k rodičovství stejnopohlavních párů

Asociace klinických psychologů České Republiky, z. s. (AKP ČR) vydala stanovisko k otázce rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnosti těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče. Ve stanovisku AKP ČR zdůrazňuje absenci spojení mezi sexuální orientací rodičů a zdravým vývojem dětí. Odkazuje na výzkumy Australské psychologické společnosti a českých odborníků a odbornic, které potvrzují, že obavy o dobro dětí ve stejnopohlavních rodinách jsou neopodstatněné.

V souvislosti s diskusí o rodičovství párů stejného pohlaví vydala AKP ČR stanovisko, které je podloženo důkladnými výzkumy a odbornými závěry. Stanovisko potvrzuje, že vytváření rodin a výchova dětí by neměly být omezovány na základě sexuální a vztahové orientace rodičů. Reflektuje také celosvětový trend směřující k rovnosti práv a respektu vůči všem formám rodinného života a předkládá argumenty podporující bezpečnost, lásku a rovnocennost rodičovství bez ohledu na pohlaví partnerů. Zároveň vychází z konkrétních výzkumů, které odhalují absenci negativních dopadů na děti v rodinách, které tvoří dvě matky nebo dva otcové. Stanovisko není pouze lokální, nýbrž reflektuje globální realitu, kde stále více stejnopohlavních párů vychovává děti, a to bez statisticky významného rozdílu ve srovnání s heterosexuálními páry.

 

AKP ČR - stanovisko k rodičovství párů stejného pohlaví, respektive možnost těchto párů osvojit dítě, ať už dítě partnera/partnerky nebo dítě z institucionální péče

 

V Praze dne 3. 11. 2023

Vážená paní zmocněnkyně vlády pro lidská práva,  

za profesní, odbornou společnost Asociace klinických psychologů ČR Vám děkujeme za  možnost vyjádřit naše odborné stanovisko k takto důležitému a hojně diskutovanému tématu, ve kterém se vyskytují často mylné a nepodložené informace a názory jsou často ovlivňovány více strachem či obavami než fakty. 

Za jeden ze zásadních výchozích textů našeho vyjádření považujeme např. review Australské  psychologické společnosti, viz zde. Z něj si dovolujeme citovat: “Více než 25 let výzkumů  ukazuje, že neexistuje vztah mezi sexuální orientací rodičů a zdravým emočním, psychosociálním a behaviorálním vývojem dítěte. Dosavadní data neukazují žádné riziko pro  děti v důsledku výchovy v rodině s jedním nebo více homosexuálními rodiči.” 

Dále souhlasíme a přikládáme stanovisko českých odborníků, viz příloha č. 1, kteří v závěru  sumarizují: „Na základě odborných poznatků bychom na závěr rádi shrnuli, že obavy o dobro  dětí vyrůstajících s dvěma matkami nebo otci jsou neopodstatněné a otevření manželství  stejnopohlavním párům může mít pozitivní dopad na obavy zejména mladých leseb a gayů z  přijetí v rodinách či kolektivu a na jejich celkové duševní zdraví.“ 

Dále také uvádíme přehled literatury Cornell University, viz zde, ve kterém je vytvořen  vědecký konsenzus, který deklaruje jasné stanovisko, vycházející z více než tří desetiletí  recenzovaného výzkumu, že mít gay nebo lesbického rodiče dětem nezpůsobuje újmu

Při formulování našeho stanoviska jsme se opírali o konsenzus relevantních zahraničních  odborných společností, konkrétně stanoviska Americké psychologické asociace z r. 2020 (viz  Příloha č. 2). Rovněž jsme provedli limitovanou (s ohledem na čas) a nereprezentativní rešerši aktuálních výzkumů, které považujeme za relevantní; ty doplňují podložená stanoviska. Nejedná se marginální problém, při sčítání lidu v USA se ukázalo, že 15 % stejnopohlavních  párů vychovává dítě pod 18 let ve své domácnosti, viz zde. U nás se počty rodin s dětmi odhadují na vyšší jednotky tisíc.  

Souhrn stanoviska AKP ČR 

Z výše uvedeného vyplývá, že nám nejsou známa data, která by popisovala statisticky  signifikantní rozdíl v komunikaci a práci s emocemi mezi stejno- a různopohlavními páry. A  dále je prokázané a v relevantních odborných společnostech konsenzuálně přijímané, že stran zdravého vývoje dítěte a zajištění vhodného výchovného prostředí jsou rodiče stejného i  různého pohlaví vybaveni srovnatelně pro zvládnutí této role. Konkrétní případy selhání se  mohou vyskytovat v obou skupinách (rodiče s duševními poruchami, agresivní, s nezájmem o  dítě) a nejsou důsledkem sexuální orientace rodičů.  

S přátelským pozdravem za AKP ČR, 

Mgr. Hana Jahnová, prezidentka
Mgr. Daniela Saifrtová, 
viceprezidentka 

 

Přečtěte si celé stanovisko AKP ČR.

 

Děti v gay a lesbických rodinách potřebují společná práva obou rodičů.

PODPOŘTE NÁS

Bez vás se neobejdeme

 

Eurovolby se blíží. Máme 5 důvodů, proč je rovné manželství evropskou hodnotou

V pátek 7. a sobotu 8. červne budeme volit politiky a političky, kteří nás budou v průběhu dalších pěti let reprezentovat v Evropském parlamentu. Nás samozřejmě tradičně zajímá i to, jak se jednotliví kandidáti a kandidátky stavějí k manželství pro všechny páry. Spolu s představiteli a představitelkami EU považujeme rovné manželství za zásadní evropskou i lidskou hodnotu – přečtěte si proč.

Partnerství pro stejnopohlavní páry přijato: otázky a odpovědi

Po dlouhých letech debat vstoupí v účinnost zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry a to 1. ledna 2025. Teto zákon LGBT lidem nedává rovnoprávné manželství. Nadále také omezuje některá jejich rodičovská práva. Zákonodárci a zákonodárkyně se rozhodli vydat složitější cestou zachování dvou institutů, což i nadále povede k právním komplikacím, opomíjení a zejména k nerovnoprávnosti a nedůstojnosti pro statisíce lidí. Česká společnost tak stále zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují. V našem článku najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se této nové legislativy, které jsme připravili na základě aktuálních a dostupných informací. Pokud vám tento článek neodpoví na vaše otázky ohledně partnerství, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Jak je to s manželstvím pro všechny páry ve světě

V 36 zemích světa na všech sedmi kontinentech si v současnosti páry stejného pohlaví užívají svobody vstupovat do manželství. Přes 16 % světové populace, tj. přes 1,4 miliardy lidí, dnes žije ve státech, které uznávají manželství všech párů. Řada dalších poskytuje svým gay a lesbickým obyvatelům nějakou jinou formu právní ochrany než manželství. Politici, političky, byznys i široká veřejnost po celé zeměkouli začínají postupně chápat, že ochrana všech milujících se párů a rodin s dětmi bez rozdílu pomáhá všem rodinám a posiluje jednotlivé komunity i celé státy. Manželství pro všechny páry, spravedlnost, svoboda a respekt k lidským právům se proto bude nadále šířit do dalších částí světa.

Návrh senátora Hraby a senátorky Chalánkové zhorší situaci a omezí práva stejnopohlavním párům, ale i všem lidem v Česku

Senátor Zdeněk Hraba a senátorka Jitka Chalánková předložili při projednávání novely o partnerství na Ústavně-právním výboru Senátu pozměňovací návrhy, které by výrazně zhoršily Sněmovnou schválený návrh partnerství a situaci stejnopohlavních párů a rodin s dětmi. Mimo to by schválení takových zákonných úprav omezilo také práva heterosexuálním lidem. Shrnutí těchto návrhů přinášíme v právní analýze.

Aby Vám o manželství nic neuniklo

PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.
PODPOŘTE NAŠI CESTU ZA MANŽELSTVÍM PRO VŠECHNY.